Disclaimer van DEGIRO

Deze disclaimer is van toepassing op deze websites van flatex DEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO) , een vestiging van flatexDEGIRO Bank AG gevestigd te Amsterdam. DEGIRO is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82510245. DEGIRO is bevoegd tot het verlenen van bank- en beleggingsdiensten en staat geregistreerd als Nederlands vestiging van een Duitse kredietinstelling bij de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl) en De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl).

Gebruik van de website

De op deze website getoonde informatie wordt door DEGIRO met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. DEGIRO verstrekt door middel van deze website louter informatie over (financiële) producten en diensten die door DEGIRO worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De informatie op deze website is geen aanbieding of een uitnodiging van de zijde van DEGIRO aan de bezoeker aan deze website om op enigerlei wijze te handelen in effecten of gebruik te maken van de (effecten)diensten van DEGIRO.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website wordt door DEGIRO uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. Hoewel DEGIRO zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden. DEGIRO aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer DEGIRO hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat DEGIRO de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. DEGIRO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door DEGIRO niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot deze websites berusten bij DEGIRO en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan de inhoud van deze websites (waaronder teksten en afbeeldingen) geheel of gedeeltelijk over te dragen, te bewerken, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DEGIRO. Het is toegestaan een kopie voor uw eigen, niet-commercieel gebruik te printen en/of te downloaden.

Toepasselijk recht

Op deze websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam..

Ten aanzien van bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar de Privacy-and Cookies van DEGIRO..

Wijzigingen

DEGIRO behoudt zich het recht voor de op of via deze websites aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient dan ook aanbeveling deze websites en deze disclaimer regelmatig te raadplegen.

Let op: Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.