Wat is liquiditeit en waarom is het belangrijk?

Een belangrijke factor om rekening mee te houden bij het beleggen in financiële markten, is liquiditeit. Kort gezegd, geeft liquiditeit aan hoe eenvoudig een product kan worden omgezet in geld zonder dat dit (negatieve) invloed heeft op de prijs. Liquiditeit heeft verschillende aspecten die allemaal in overweging genomen moeten worden bij het maken van een beleggingskeuze. In dit artikel bespreken wij deze aspecten, hoe u liquiditeit kunt meten en het liquiditeitsrisico.

Wat betekent liquiditeit

Liquiditeit refereert zoals aangegeven naar de mate waarin een product kan worden gekocht of verkocht zonder dat de prijs (negatief) beïnvloed wordt. Binnen de context van beleggen, kunnen producten, markten en bedrijven verschillen in de mate van liquiditeit.

 • Liquiditeit van activa— Financiële producten en activa verschillen in de mate van liquiditeit. Een product met een hoge liquiditeit kan sneller gekocht of verkocht worden dan een product met een lagere liquiditeit. Daarnaast is het makkelijker om een product met een hoge liquiditeit te verkopen voor de marktprijs. Geld is het meest liquide. Vastgoed of een zeldzaam schilderij daarentegen, kan bijvoorbeeld minder liquide zijn aangezien het niet altijd direct te verkopen is.

  Aandelen en obligaties worden over het algemeen beschouwd als liquide producten. Hier kan echter wel verschil in zitten per specifiek product op basis van bijvoorbeeld de market cap. Large-cap bedrijven die genoteerd zijn aan grote beurzen zijn over het algemeen meer liquide dan small-cap bedrijven die op kleinere beurzen verhandeld worden.

 • Marktliquiditeit— Liquiditeit is niet alleen van toepassing op activa, maar ook op bijvoorbeeld aandelenmarkten en de vastgoedmarkt. Marktliquiditeit meet hoe makkelijk men activa kan aan- of verkopen voor eerlijke prijzen. De markt voor zeldzame schilderijen kan bijvoorbeeld minder liquide zijn dan de aandelenmarkt omdat er minder kopers en verkopers zijn in deze nichemarkt.

  In een illiquide markt zijn er niet veel kopers en verkopers. Dit kan het kopen of verkopen zowel qua tijdsspanne als bedrag bemoeilijken. Hierdoor is het mogelijk dat illiquide markten risicovoller zijn dan liquide markten. Met betrekking tot de aandelenmarkten, geven de bied- en laatprijzen u inzicht in de liquiditeit van een specifiek aandeel. Een groot verschil hiertussen (een zogenaamde hoge spread) duidt op lage liquiditeit.

 • Boekhoudliquiditeit— Boekhoudliquiditeit meet de mate waarin een bedrijf kan voldoen aan de kortlopende verplichtingen (van dit jaar) met de huidige activa. Het is één van de vele factoren die u inzicht kunnen geven in de financiële gezondheid van een bedrijf.

  Voorbeelden van de huidige activa van een bedrijf zijn geld, verhandelbare effecten, voorraden en debiteuren. Deze staan vermeld op de balans van het bedrijf. Vaak staat dit op volgorde van meest naar minst liquide. Voorbeeld van kortlopende verplichtingen zijn crediteuren, kortlopende schulden, te betalen dividenden, te betalen rente en belastingen.

Liquiditeit berekenen

Hieronder staan enkele veel gebruikte liquiditeitsratio’s om de liquiditeit van een bedrijf te meten. Een lage liquiditeit, kan aantonen dat het bedrijf moeite zal hebben om te groeien door een gebrek aan kortetermijnfondsen en het feit dat het niet genoeg winsten boekt om aan de huidige verplichtingen te voldoen. Een hoge liquiditeit aan de andere kant, kan aantonen dat het bedrijf de vele beschikbare fondsen niet goed genoeg investeert. Voor onderstaande ratio’s is het over het algemeen wenselijk om boven de één uit te komen.

 • Huidig ratio— Dit meet de lopende activa tegen de lopende verplichtingen en geeft dus het vermogen van het bedrijf weer om kortlopende schulden af te betalen met de beschikbare kortlopende activa. De formule hiervoor is:

  Huidig ratio=Huidige activa/ Huidige verplichtingen

 • Quick ratio— Ook bekend als het ‘acid-test ratio’, dit ratio is vergelijkbaar met het eerdergenoemde huidige ratio maar neemt minder liquide activa op zoals de voorraad niet in overweging. De formule hiervoor is:

  Quick ratio=(Geld + equivalenten + crediteuren)/ Huidige verplichtingen

 • Cash ratio— Dit meet het vermogen van een bedrijf om kortlopende schulden en verplichtingen met enkel geld en equivalenten hiervan af te betalen. De formule hiervoor is:

  Cash ratio=(Geld + equivalenten)/ Huidige verplichtingen

Liquiditeitsrisico

Vergelijkbaar met liquiditeit zijn er verschillende manieren om naar liquiditeitsrisico te kijken. Sommige activa kunnen risicovoller zijn dan andere. Zoals ook aangegeven in het eerdere voorbeeld, kunnen aandelen meer liquide zijn dan een zeldzaam schilderij. Over het algemeen zijn activa die meer liquide zijn ook minder risicovol. Het aankopen van een aandeel kan in termen van liquiditeit dus minder risicovol zijn dan een zeldzaam schilderij.

Met betrekking tot boekhoudliquiditeit, is het liquiditeitsrisico het geval dat een bedrijf de kortlopende financiële verplichtingen niet kan nakomen. Wanneer een bedrijf financieel in moeilijkheden zit, kan dit negatief reflecteren op de prijs van het aandeel en dus op uw beleggingen in het geval dat u een aandeelhouder bent.

Beleggen kan voordelig zijn maar het is niet zonder risico, ongeacht de liquiditeit. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Bij DEGIRO zijn we open en transparant over de risico’s die gepaard gaan met beleggen. Voordat u begint met beleggen, zijn er een aantal factoren om te overwegen. Het helpt om vast te stellen hoeveel risico u bereid bent te nemen en welke producten daar het best bij passen. Daarnaast is het niet raadzaam om geld te beleggen dat u wellicht op korte termijn nodig heeft, of om posities in te nemen die financiële moeilijkheden kunnen opleveren. Het begint allemaal met bedenken wat voor belegger u wilt zijn. U kunt meer lezen over de risico’s van beleggen in onze Nadere Informatie Beleggingsdiensten documenten of bekijk onze beleggingsrisico pagina.

Open een rekening

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om investeringen aan te bevelen. Houdt u er rekening mee dat gegevens na het schrijven van dit artikel veranderd kunnen zijn. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

backtotop

Begin vandaag nog met beleggen

Ontdek waarom meer dan 2 miljoen beleggers voor ons kiezen.

Start met beleggen

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.