Is mijn geld veilig bij DEGIRO?

Uw geld wordt bij DEGIRO ontvangen door een aparte stichting en wanneer u het niet direct nodig heeft, automatisch geïnvesteerd in een geldmarktfonds. Dit gaat via de door u bij het registratieproces opgegeven doorlopende order.

Let op: Wij zullen onze klanten een nieuwe oplossing aanbieden voor het aanhouden van geld. Op deze pagina kunt u hier meer over lezen.

Geldmarktfondsen

DEGIRO gelooft dat het belangrijk is dat klanten begrijpen hoe de structuur van geldmarktfondsen in elkaar zit. DEGIRO is geen bank maar een beleggingsonderneming. Een Nederlandse beleggingsonderneming mag geen geld van klanten aanhouden. Hierom geeft u, wanneer u klant wordt van DEGIRO, een doorlopende order om uw geld te beleggen in een geldmarktfonds. Op deze manier houdt u geen geld aan bij DEGIRO. Voor elke valuta, beschikbaar in onze beleggingsapp, is er een apart geldmarktfonds beschikbaar.

Een van de doelstellingen van geldmarktfondsen is om een rendement te behalen dat gelijk is aan de marktrente met een zo laag mogelijk risico. Naast het lage risico, is een bijkomend voordeel dat uw participaties in het geldmarktfonds, net als uw andere beleggingen, gescheiden van de bezittingen van DEGIRO in de stichting worden aangehouden.

Geldmarktfondsen worden vaak gebruikt door institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, om grote bedragen aan geld op een veilige manier onder te brengen. Circa 1 biljoen Euro wordt momenteel aangehouden in geldmarktfondsen in Europa. (Bron)

"Een geldmarktfonds heeft als doel om met een zo laag mogelijk risico een rendement te realiseren gelijk aan de marktrente."

Fondsaanbieders

DEGIRO biedt haar klanten twee aanbieders van geldmarktfondsen. Dit zijn Morgan Stanley Investment Management en Fundshare Fund Management. Welke aanbieder gebruikt wordt, is afhankelijk van de valuta waarin u fondsen aanhoudt.

Morgan Stanley Investment Management

De Morgan Stanley Liquidity Funds zijn beschikbaar in de valuta EUR, USD en GBP. Dit zijn erkende geldmarktfondsen met een AAA kredietbeoordeling en groot in omvang, namelijk meer dan €20 miljard. Morgan Stanley Investment Management is onderdeel van één van de grootste zakenbanken ter wereld.

FundShare Fund Management

De FundShare Cash Funds worden beheerd door FundShare Fund Management. Zij beheren erkende geldmarktfondsen in EUR, GBP, USD, CHF, SEK, NOK, en DKK.

Management- en Investeringsbeleid

De fondsbeheerders van FundShare Fund Management en Morgan Stanley Investment Management zorgen ervoor dat er aan de strikte eisen die voor de fondsen gelden wordt voldaan.

Risico

Het doel van een geldmarktfonds is om risico te minimaliseren. Met het strikte investeringsbeleid is het risico zeer laag. Volgens het Key Investor Information Document van de fondsen, is het risico op een niveau 1 op een schaal van 1 tot 7.

Voor meer informatie over de risico’s en de risico indicator zoals deze is bepaald door de fondsbeheerder, verwijzen wij u naar de prospectus, positierapporten, en Key Investor Information Document (KIID) uitgegeven door de fondsbeheerder op de website van FundShare Fund Management en Morgan Stanley Investment Management).De website van Morgan Stanley geeft aan niet voor particuliere klanten te zijn. Dit is gezien het feit dat de Morgan Stanley Liquidity fondsen zich over het algemeen niet richten op particuliere klanten. De aandelenklassen ‘Qualified Accumulation D’ en ‘Qualified Distributing’ zijn speciaal gemaakt voor particuliere klanten van beleggingsondernemingen zoals DEGIRO. De KIIDS kunnen ook in ons document center worden geraadpleegd.

Risicometer

Let op: verliezen ontstaan door deze risico's zal DEGIRO niet vergoeden. Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Geldmarktfondsen

Een korte looptijd

Een geldmarktfonds kent een korte gemiddelde looptijd van 60 dagen. Dit betekent dat de leningen in de portefeuille gemiddeld binnen 60 dagen afgelost worden. Dit vermindert het risico op het uitblijven van een aflossing.

Een liquide portefeuille

Een geldmarktfonds belegt in zogenaamde liquide leningen wat betekent dat ze makkelijk verhandelbaar zijn en daarmee snel om te zetten zijn in geld.

Kosten, rendement en compensatie

Beleggen in een geldmarktfonds brengt weinig risico met zich mee maar heeft een keerzijde, namelijk een laag rendement. In een aantal valuta is het rendement momenteel negatief, vanwege de negatieve marktrente voor kortlopende obligaties. Onder andere het EUR geldmarktfonds heeft momenteel een negatief rendement.

Alhoewel elk positief rendement op uw beleggingen in de geldmarktfondsen voor u is, wordt een negatief rendement voor zover dat voortkomt uit de huidige marktrente en de fondskosten momenteel vrijblijvend gedeeltelijk gecompenseerd door DEGIRO. Geldmarktfondsen hebben geen in- en uitstapkosten.

Compensatiebeleid geldmarktfondsen

DEGIRO compenseert alleen negatief rendement in uw basisvaluta (euro), daarnaast:

 • Wordt alleen de eerste €2.500,- in het Morgan Stanley EUR Liquidity fonds gecompenseerd.

 • Indien u over een periode van 60 dagen €350,- euro of meer aan transactiekosten heeft betaald, dan is een grens van €100.000,- op u van toepassing. Dit wordt maandelijks bekeken.

Wanneer u nu klant wordt geeft u standaard een doorlopende order om uw niet-geïnvesteerd geld te beleggen in het Morgan Stanley EUR Liquidity fonds.

Wij willen benadrukken dat DEGIRO, of de groep waar zij toe behoort, op geen enkele wijze (financiële) voordelen ontvangt van Morgan Stanley Investment Management voor het selecteren van haar geldmarktfondsen. Hiervoor is gekozen omdat DEGIRO het verstandig vindt om geldmarktfondsen aan te bieden die onderhouden worden door een organisatie buiten de holding waar DEGIRO toe behoort.

Hieronder kunt u een overzicht terugvinden van het rendement op jaarbasis per eind oktober van de fondsen, de KIID’s en de prospectus. Voor de meest actuele rendementen van de fondsen kunt u de website van de fondsbeheerder raadplegen.

Rendement per
31.05.21
KIID
Morgan Stanley Money Market Funds
EUR -0,63% KIID
USD +0,01% KIID
GBP +0,03% KIID
FundShare Money Market Funds
EUR -0,73% KIID
USD -0,38% KIID
GBP -0,68% KIID
CHF -1,02% KIID
SEK -0,54% KIID
NOK -0,57% KIID
DKK -0,99% KIID

Resultaten behaald in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Voor de meest recente rendementen kunt u de website van de fondsbeheerder raadplegen.

Let op: De geboden compensatie door DEGIRO is geheel vrijblijvend. DEGIRO is niet verplicht om deze compensatie te bieden en kan dit op elk moment wijzigen of beëindigen. Uiteraard zullen wij deze wijzigingen te allen tijde aan u communiceren. De compensatie wordt alleen toegepast op negatieve rendementen die voortkomen uit negatieve rente en beheerkosten. Verliezen die worden geleden uit een belegging gedaan door het fonds zal niet worden gecompenseerd door DEGIRO. Het risico dat hieruit voortkomt is laag.

Eonia rente tarief

cashfund

Vragen

Wanneer u geld op een bankrekening stalt leent u dit geld effectief gezien uit aan de bank, waardoor de bank uw geld bijvoorbeeld kan gebruiken om aan andere klanten uit te lenen. U bent daarmee blootgesteld aan het kredietrisico van deze bank voor de gehele duur dat uw geld op een bankrekening staat. Om dit risico te beperken geldt bij een bank wel het depositogarantiestelsel, waarmee uw vermogen tot €100.000 is gegarandeerd.

Binnen geldmarktfondsen loopt u net als bij de bank kredietrisico, aangezien de portefeuille belegd wordt in obligaties (leningen). Echter, geldmarktfondsen, en vooral diegene die kwalificeren als erkend geldmarktfonds, dienen zich daarbij te houden aan een zeer streng beleggingsbeleid. Er mag alleen belegd worden in zeer hoog kredietwaardige leningen met een korte looptijd. Het kredietrisico is hier dus zeer beperkt. Een geldmarktfonds kent geen depositogarantiestelsel, maar hun lage risico is van toepassing op vermogens van zowel boven als onder de €100.000. Daarom worden geldmarktfondsen vaak gebruikt door institutionele partijen om grote bedragen op een veilige manier aan te houden. In totaal wordt er in Europa op dit moment ongeveer 1 biljoen euro in geldmarktfondsen ondergebracht. ((Bron). Hiernaast worden uw beleggingen in geldmarktfondsen net als uw andere beleggingen volledig gescheiden van DEGIRO aangehouden.

Indien zich een dergelijke kredietgebeurtenis voordoet bij een lening zonder onderpand, dan kan in principe het hele bedrag dat in deze uitgevende instelling is belegd verloren gaan. Indien 5% van het fondsvermogen aan deze kredietgebeurtenis is blootgesteld dan kan het fonds met 5% in waarde dalen. Elke €100 in geldmarktfonds participaties is dan €95 waard. Het risico voor een dergelijke kredietgebeurtenis is echter uiterst laag.
Nee, in Nederland mogen beleggingsondernemingen geen geld van klanten aanhouden. Daarom is de geldmarktfonds structuur voor u opgezet.
Er gaan geen kosten gepaard met het kopen en verkopen van participaties in geldmarktfondsen. De managementkosten voor de geldmarktfondsen zijn opgenomen in het fondsrendement. Deze kosten kunt u vinden in de prospectus van het fonds, op de website van FundShare Fund Management en Morgan Stanley Investment Management. Hieronder kunt u meer lezen over de compensatie voor negatief rendement als gevolg van beheerkosten en negatieve marktrente.

Voor veel klanten zal de marktrente van de lokale valuta negatief zijn. Wij willen dat klanten zo weinig mogelijk nadeel ondervinden van de negatieve rente. Hierom hebben wij besloten om vrijblijvend het negatieve rendement in de geldmarktfondsen die voortkomen uit de huidige marktrente en managementkosten gedeeltelijk te compenseren.

Het is mogelijk dat de waarde van een geldmarktfonds daalt door een verlies geleden op een belegging in het fonds. Dit kan gebeuren wanneer, bijvoorbeeld, de Nederlandse of Duitse staat niet langer kan voldoen aan haar betalingsverplichtingen. In een dergelijk geval zal DEGIRO niet langer compensatie bieden om de geleden verliezen te dekken. Dit risico is echter zeer laag.

De compensatie is volledig vrijblijvend, genereert geen rechten en verplicht DEGIRO niet om in de toekomst dezelfde aanpak te gebruiken. DEGIRO betaalt de compensatie op basis van commerciële overwegingen. DEGIRO reserveert het recht om af te zien van deze compensatie. DEGIRO zal u hierover tijdig informeren.

DEGIRO compenseert slechts een gedeelte van eventueel negatief rendement op het Morgan Stanley EUR Liquidity fonds. Voor meer informatie over het compensatiebeleid, klik hier.

Voor pensioenrekeningen geldt dat de compensatie verrekend wordt met de kosten van het daaropvolgende kwartaal. Dit vanwege de fiscale status van een pensioenrekening en het dus niet toegestaan is om geld naar de tegenrekening te storten. In het geval dat de compensatie uitkomt boven de gemaakte kosten van het betreffende kwartaal dan vervalt dit deel van de compensatie in zijn geheel.

Voor een overzicht van rendement en compensatie per geldmarktfonds, zie de tabel op deze pagina.

Begin vandaag nog met beleggen

Ontdek waarom meer dan 2 miljoen beleggers voor ons kiezen.

Start met beleggen

Let op: Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Logo

Actievoorwaarden €50 transactietegoed actie

Indien u t/m 31 januari 2022 uw DEGIRO rekening activeert, dan vergoeden wij €50 transactietegoed aan u. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op een geldige deelname aan deze actie:

Actievoorwaarden

 • De actieperiode geldt t/m 31 januari 2022.
 • Gedurende de actieperiode krijgen nieuwe klanten die een rekening hebben geactiveerd €50 transactietegoed toegekend.
 • Het €50 transactietegoed is geldig op gemaakte transactiekosten en externe handlingkosten in de periode t/m 28 februari 2022.
 • De door u gemaakte transactiekosten en externe handlingkosten (tot een maximum van €50,-) worden begin maart teruggestort op uw DEGIRO rekening.
 • Deze actie is alleen geldig voor nieuwe klanten met een Nederlandse DEGIRO rekening.
 • Om in aanmerking te komen voor deze actie dient de nieuwe klant een eerste storting ter identificatie te doen om zijn DEGIRO rekening te activeren.
 • Nieuwe klanten die hun registratie waren begonnen vóór de actieperiode, maar hun DEGIRO account activeren tijdens de actieperiode, komen ook in aanmerking voor deze actie.
 • Indien er al een account bestaat op het adres van de nieuwe klant, dan is deelname uitgesloten.
 • Elke nieuwe klant kan slechts eenmaal aanspraak maken op het transactietegoed.
 • Het transactietegoed is niet geldig op hefboomproducten en warrants.

Aanvaarding actievoorwaarden

Door deelname aan de actie accepteert de deelnemer automatisch de actievoorwaarden. DEGIRO mag de actie voortijdig beëindigen of de actievoorwaarden wijzigen. Eventuele wijzigingen communiceert DEGIRO via de klantensite.

Deelname

Deelname aan de actie staat open voor iedereen die t/m 31 januari 2022 een rekening heeft geactiveerd bij DEGIRO.

icon_close