DEGIRO en Geld

DEGIRO mag als een Nederlandse broker geen geld in cash aanhouden op haar balans. In plaats hiervan worden de niet-belegde gelden automatisch geïnvesteerd in geldmarktfondsen, zoals opgegeven via de doorlopende order van de klant.

Geldmarktfondsen

DEGIRO gelooft dat het belangrijk is dat klanten begrijpen hoe de structuur van geldmarktfondsen in elkaar zit. DEGIRO is geen bank maar een beleggingsonderneming. In Nederland mogen beleggingsondernemingen geen geld van klanten aanhouden. Hierom geeft u, wanneer u klant wordt van DEGIRO, een doorlopende order om uw gelden te beleggen in geldmarktfondsen van Morgan Stanley Investment Management of FundShare. Zodoende houdt u bij DEGIRO geen geld aan. Voor elke valuta beschikbaar in de Webtrader is er een apart geldmarktfonds beschikbaar. Het doel van de geldmarktfondsen is om een rendement te behalen dat gelijk is aan de marktrente met een zo laag mogelijk risico. Naast het lage risico, is een bijkomend voordeel dat uw participaties in het geldmarktfonds, net als uw andere beleggingen, gescheiden van de bezittingen van DEGIRO worden aangehouden.

Geldmarktfondsen worden vaak gebruikt door institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, om grote bedragen aan geld op een veilige manier onder te brengen. Circa 1 biljoen Euro wordt momenteel aangehouden in geldmarktfondsen in Europa. (Bron)

Professionele structuur

DEGIRO werd oorspronkelijk opgericht als broker voor institutionele beleggers die een hoog niveau van zekerheid eisen. De structuur van DEGIRO, inclusief geldmarktfondsen, is opgezet om aan deze vereisten te voldoen en is sindsdien onveranderd. Particuliere beleggers maken gebruik van dezelfde structuur waarbij financiële instrumenten, inclusief participaties in het geldmarktfonds, strikt beschermd zijn bij een eventueel faillisement van DEGIRO. Dit wordt gedaan door financiële instrumenten van klanten bij aparte bewaarbedrijven aan te houden. Bezittingen van klanten zijn op deze manier niet blootgesteld aan bedrijfsrisico’s van DEGIRO. Derhalve, is er in tegenstelling tot banken geen deposito garantiestelsel noodzakelijk om beleggers te beschermen tegen een faillissement van de dienstverlener.

"Een geldmarktfonds heeft als doel om met een zo laag mogelijk risico een rendement te realiseren gelijk aan de marktrente."

Fondsaanbieders

DEGIRO biedt haar klanten de optie om te kiezen tussen twee aanbieders van geldmarktfondsen, namelijk FundShare en Morgan Stanley Investment Management.

Morgan Stanley Investment Management

De Morgan Stanley Liquidity Funds zullen binnenkort beschikbaar zijn in de valuta EUR, USD en GBP. De Morgan Stanley Liquidity Funds zijn erkende geldmarktfondsen met een AAA kredietbeoordeling en groot in omvang, namelijk meer dan 20 miljard Euro. Morgan Stanley Investment Management is onderdeel van één van de grootste zakenbanken ter wereld.

FundShare

De FundShare Cash Funds worden beheerd door FundShare Fund Management, een zusterbedrijf van DEGIRO. Zij beheren erkende geldmarktfondsen in EUR, USD en GBP. De andere beschikbare geldmarktfondsen in de valuta CHF, PLN, SEK, NOK, HUF, DKK en CZK worden ook beheerd door FundShare.

Management- en Investeringsbeleid

De fondsbeheerders van beide FundShare en Morgan Stanley zorgen ervoor dat er aan de strikte eisen wordt voldaan. Waar mogelijk zullen de geldmarktfondsen kwalificeren als geldmarktfondsen. Dit is het geval voor de geldmarktfondsen in EUR, USD en GBP, van beide FundShare en Morgan Stanley. Het meest veilige en strikte investeringsbeleid zal worden toegepast op de kwalificerende geldmarktfondsen.

De beleggingen waarin een gekwalificeerd geldmarktfonds toegestaan is om in te beleggen voldoen aan de meest strikte criteria en zijn niet altijd beschikbaar in de betreffende valuta. Momenteel zijn enkel de EUR, USD en GBP geldmarktfondsen erkende geldmarktfondsen. Hoewel, voor de andere geldmarktfondsen gelden er ook strikte vereisten. Deze fondsen zijn enkel beschikbaar via FundShare.

Risico

Het doel van een geldmarktfonds is om risico te minimaliseren. Met het strikte investeringsbeleid is het risico zeer laag. Volgens het Key Investor Information Document van de fondsen, is het risico op een niveau 1 op een schaal van 1 tot 7.

Voor meer informatie over de risico’s en de risico indicator zoals deze is bepaald door de fondsbeheerder, verwijzen wij u naar de prospectus, positierapporten, en Key Investor Information Document (KIID) uitgegeven door de beheerder op de website van FundShare en Morgan Stanley Investment Management). De KIIDS kunnen ook in ons document center worden geraadpleegd.

Risicometer

Let op: verliezen ontstaan door deze risico's zal DEGIRO niet vergoeden. Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Erkende geldmarktfondsen

Een korte looptijd

Een erkend geldmarktfonds kent een korte gemiddelde looptijd van 60 dagen. Dit betekent dat de leningen in de portefeuille gemiddeld binnen 60 dagen afgelost worden. Dit vermindert het risico op het uitblijven van een aflossing. Zo is het bijvoorbeeld erg onwaarschijnlijk dat de Nederlandse Staat binnen 60 dagen niet meer in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen.

Een liquide portefeuille

Een erkend geldmarktfonds belegt in zgn. liquide leningen wat betekent dat ze makkelijk verhandelbaar zijn en daarmee snel om te zetten zijn in geld.

Een kwalitatieve portefeuille

De leningen waarin een erkend geldmarktfonds belegt dienen van hoge kwaliteit te zijn, met een krediet rating van AA+ of AAA, zoals bijvoorbeeld staatsleningen van de landen Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Finland en Nederland. De kredietwaardigheid van de uitgevende instellingen wordt continu gemonitord wat de kans op een onvoorziene achterstand beperkt. Indien de krediet rating verslechtert, mag het geldmarktfonds niet meer investeren in de betreffende lening.

Een gespreide portefeuille

Binnen een erkend geldmarkt fonds zal het hele fondsvermogen bij voorkeur niet geïnvesteerd worden in één enkele uitgevende instelling. Hoe beter het fondsvermogen gespreid is, hoe minder effect een betalingsachterstand zal hebben op het totale fondsvermogen. De maximale blootstelling aan een enkele uitgevende instelling in het geldmarktfonds is 10% of 35% in geval van een staat.

Kosten, rendement en compensatie

Beleggen in een geldmarktfonds brengt weinig risico met zich mee maar heeft een keerzijde, namelijk een laag rendement. In een aantal valuta is het rendement momenteel negatief, vanwege de negatieve marktrente voor kortlopende Euro obligaties. Onder andere het EUR geldmarktfonds heeft momenteel een negatief rendement.

Alhoewel elk positief rendement op uw beleggingen in de geldmarktfondsen voor u is, wordt een negatief rendement dat voortkomt uit de huidige marktrente en fondskosten momenteel vrijblijvend gecompenseerd door DEGIRO. Geldmarktfondsen hebben geen instap- en uitstapkosten.

Verandering in compensatie EUR geldmarktfondsen

DEGIRO houdt geen geld aan. Daarom geeft u wanneer u klant wordt de doorlopende order om geld te beleggen in geldmarktfondsen. Om misverstanden met betrekking tot nieuwe wetgeving te voorkomen, vindt DEGIRO het verstandig om ook geldmarktfondsen aan te bieden die beheerd worden buiten de groep waar DEGIRO zelf deel van uitmaakt. Om dit mogelijk te maken, kunt u nu ook uw gelden (in de valuta EUR, USD en GBP) in de geldmarktfondsen van Morgan Stanley Investment Management beleggen.

Binnen enkele weken zullen wij u middels een taak in uw accountverzoeken om in te stemmen met de keuze voor de Morgan Stanley Liquidity Funds ter vervanging van de huidige FundShare Cash Funds.

Zodra de taak beschikbaar is in uw account ontvangt u een e-mail. De keuze die u maakt is belangrijk voor uw beleggingsresultaat. Naast het feit dat het rendement verschilt per fonds, zijn er ook verschillen in de compensatie:

Volledige compensatie: Morgan Stanley Euro geldmarktfonds

Wanneer u, door middel van een taak in de webtrader, ervoor kiest om uw geld in Morgan Stanley Liquidity Funds te beleggen, zal het mogelijk negatieve rendement van het Morgan Stanley EUR Liquidity Fund gecompenseerd worden door DEGIRO.

Geen compensatie: FundShare Euro geldmarktfonds

Met de toevoeging van het geldmarktfonds van Morgan Stanley in de valuta EUR heeft DEGIRO besloten om niet langer het negatieve rendement als gevolg van de negatieve rentestand en beheerkosten, van het FundShare EUR Cash Fund te compenseren.

Bovenstaande zal van kracht gaan twee weken nadat de eerder genoemde taak beschikbaar staat.

Wij willen benadrukken dat DEGIRO, of de groep waar zij toe behoort, op geen enkele wijze (financiële) voordelen ontvangt van Morgan Stanley Investment Management voor het selecteren van haar geldmarktfondsen.

Hieronder kunt u een overzicht terugvinden van het rendement per eind juni van de fondsen en de compensatie met eindresultaten voor de klant. Voor de meest actuele rendementen van de fondsen kunt u de website van de fondsbeheerder raadplegen.

Rendement per juni 2018CompensatieRendement voor klant na de wijzigingen
Morgan Stanley Money Market Funds
EUR -0.51% 0.51% 0%
USD +2.05% N/a +2.05%
GBP +0.45% N/a +0.45%
FundShare Money Market Funds
EUR -0.642% 0% -0.642%
USD +2.058% N/a +2.058%
GBP +0.462% N/a +0.462%
CHF -1.166% 1.166% 0%
PLN +0.98% N/a +0.98%
SEK -0.841% 0.841% 0%
NOK +0.06% N/a +0.06%
HUF -0.50% 0.50% 0%
DKK -1.011% 1.011% 0%
CZK +0.18% N/a +0.18%

Resultaten behaald in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Voor de meest recente rendementen kunt u de website van de fondsbeheerder raadplegen.

Let op: De geboden compensatie door DEGIRO is geheel vrijblijvend. DEGIRO is niet verplicht om deze compensatie te bieden en kan dit op elk moment wijzigen of beëindigen. Uiteraard zullen wij deze wijzigingen te allen tijde aan u communiceren. De compensatie wordt alleen toegepast op negatieve rendementen die voortkomen uit negatieve rente en beheerkosten. Verliezen die worden geleden uit een belegging gedaan door het fonds zal niet worden gecompenseerd door DEGIRO. Het risico dat hieruit voortkomt is laag.

Eonia rente tarief

cashfund

Vragen

Wanneer u geld op een bankrekening stalt leent u dit geld effectief gezien uit aan de bank, waardoor de bank uw geld bijvoorbeeld kan gebruiken om aan andere klanten uit te lenen. U bent daarmee blootgesteld aan het kredietrisico van deze bank voor de gehele duur dat uw geld op een bankrekening staat. Om dit risico te beperken geldt bij een bank wel het depositogarantiestelsel, waarmee uw vermogen tot 100.000 euro is gegarandeerd.

Binnen geldmarktfondsen loopt u net als bij de bank kredietrisico, aangezien de portefeuille belegd wordt in obligaties (leningen). Echter, geldmarktfondsen, en vooral diegene die kwalificeren als erkend geldmarktfonds, dienen zich daarbij te houden aan een zeer streng beleggingsbeleid. Er mag alleen belegd worden in zeer hoog kredietwaardige leningen met een korte looptijd. Het kredietrisico is hier dus zeer beperkt. Een geldmarktfonds kent geen depositogarantiestelsel, maar hun lage risico is van toepassing op vermogens van zowel boven als onder de 100.000 euro. Daarom worden geldmarktfondsen vaak gebruikt door institutionele partijen om grote bedragen op een veilige manier aan te houden. In totaal wordt er in Europa op dit moment ongeveer 1 biljoen euro in geldmarktfondsen ondergebracht. ((Bron). Hiernaast worden uw beleggingen in geldmarktfondsen net als uw andere beleggingen volledig gescheiden van DEGIRO aangehouden.

Indien zich een dergelijke kredietgebeurtenis voordoet bij een lening zonder onderpand, dan kan in principe het hele bedrag dat in deze uitgevende instelling is belegd verloren gaan. Indien 5% van het fondsvermogen aan deze kredietgebeurtenis is blootgesteld dan kan het fonds met 5% in waarde dalen. Elke 100 euro in geldmarktfonds participaties is dan 95 euro waard. Het risico voor een dergelijke kredietgebeurtenis is echter uiterst laag.
Nee, in Nederland mogen beleggingsondernemingen geen geld van klanten aanhouden. Daarom is de geldmarktfonds structuur voor u opgezet.
Er gaan geen kosten gepaard met het kopen en verkopen van participaties in geldmarktfondsen. De managementkosten voor de geldmarktfondsen zijn opgenomen in het fondsrendement. Deze kosten kunt u vinden in de prospectus van het fonds, op de website van FundShare en Morgan Stanley Investment Management. Hieronder kunt u meer lezen over de compensatie voor negatief rendement als gevolg van beheerkosten en negatieve marktrente.

Voor veel klanten zal de marktrente van de lokale valuta negatief zijn. Wij willen dat klanten zo weinig mogelijk nadeel ondervinden van de negatieve rente. Hierom hebben wij besloten om vrijblijvend het negatieve rendement in de geldmarktfondsen die voortkomen uit de huidige marktrente en managementkosten te compenseren. Voor de wijzigingen in compensatie die van kracht gaan na het toevoegen van de Morgan Stanley Liquidity Funds, klik hier.

Het is mogelijk dat de waarde van geldmarktfonds daalt door een verlies geleden op een belegging in het fonds. Dit kan gebeuren wanneer, bijvoorbeeld, de Nederlandse of Duitse staat niet langer kan voldoen aan haar betalingsverplichtingen. In een dergelijk geval zal DEGIRO niet langer compensatie bieden om de geleden verliezen te dekken. Dit risico is echter zeer laag.

De compensatie is volledig vrijblijvend, genereert geen rechten en verplicht DEGIRO niet om in de toekomst dezelfde aanpak te gebruiken. DEGIRO betaalt de compensatie op basis van commerciële overwegingen. DEGIRO reserveert het recht om af te zien van deze compensatie. DEGIRO zal u hierover tijdig informeren.

Wanneer u in aanmerking komt voor compensatie, dan zal dit eens per kwartaal aan u als klant worden uitgekeerd. Afhankelijk van of het saldo op uw account negatief of positief is, zal de compensatie respectievelijk doormiddel van een storting in uw account of door een rechtstreekse storting op uw tegenrekening gedaan worden. Dit is van toepassing op geldmarktfondsen in alle valuta.

Voor de wijzigingen in compensatie die van kracht gaan na het toevoegen van de Morgan Stanley Liquidity Funds, klik hier.

Voor een overzicht van rendement en compensatie per geldmarktfonds, zie de tabel op deze pagina.

IDEAL

Start vandaag nog met beleggen.

Start vandaag nog
met beleggen.

  • Tegen ongekend lage tarieven.
  • Met uitgebreide tools, mogelijkheden en service.
  • Wereldwijd. Altijd en overal.
  • Veilige structuur.
  • Ongekend lage tarieven.
  • Uitgebreide tools, mogelijkheden en service.
  • Meer dan 60 beurzen, wereldwijd.
  • Veilige structuur.

Partners & providers