DEGIRO en Geld

In de loop van 2018 treedt nieuwe wetgeving rondom geldmarktfondsen in werking.
In het kader van transparantie willen wij u hier graag meer uitleg over geven en u
op de hoogte brengen van een aantal aanpassingen die aanstaande zijn.

Nieuwe wetgeving

Ten gevolge van de nieuwe wetgeving rondom geldmarktfondsen zullen alle FundShare Cash Funds aan striktere regels gebonden zijn. In aanvulling daarop heeft de fondsmanager ervoor gekozen om een deel van de Cash Funds te laten kwalificeren als ‘erkend geldmarktfonds’. Dit geldt bijvoorbeeld voor de FundShare EUR Cash Funds, het FundShare USD Cash Fund en het FundShare GBP Cash Fund. Voor deze fondsen zal het strengste, en meest veilige, investeringsbeleid gelden. Dit betekent dat de looptijden van de leningen waarin deze fondsen beleggen korter worden en de kredietwaardigheid van de leningen hoger.

Geldmarktfondsen

DEGIRO vindt het belangrijk dat klanten begrijpen hoe de structuur met de geldmarktfondsen precies werkt. DEGIRO is geen bank maar een beleggingsonderneming. In Nederland mogen beleggingsondernemingen geen geld van klanten aanhouden. Daarom geeft u, wanneer u klant wordt bij DEGIRO, de doorlopende opdracht om geld te beleggen in geldmarktfondsen (the FundShare Cash Funds). Bij DEGIRO houdt u dus geen geld aan. Voor elke valuta die in de Webtrader beschikbaar is, bestaat een separaat geldmarktfonds. Deze geldmarktfondsen hebben als doel om met een zo laag mogelijk risico, een rendement te realiseren dat gelijk is aan de marktrente. Naast het lage risico is een bijkomstig voordeel dat uw Cash Fund participaties, net als uw andere beleggingen, strikt gescheiden worden aangehouden van het vermogen van DEGIRO.

Geldmarktfondsen worden dankzij hun lage risico vaak gebruikt door institutionele partijen om grote bedragen op een veilige manier aan te houden. Beleggen in veilige obligaties via een geldmarktfonds heeft een keerzijde, namelijk een laag rendement. In obligaties van veel Europese landen is dit rendement, als gevolg van de huidige rente, momenteel zelfs negatief. (Bron)

Professionele structuur

Oorspronkelijk is DEGIRO opgericht als broker voor institutionele beleggers die een hoge mate van zekerheid eisen. De structuur van DEGIRO, inclusief de geldmarktfondsen, is opgezet om aan deze eisen te voldoen en is onveranderd gebleven sinds de oprichting. Particuliere beleggers maken gebruik van dezelfde structuur waarin financiële instrumenten, inclusief geldmarktfonds participaties, strikt gescheiden zijn van het vermogen van DEGIRO. Dit gebeurt door de financiële instrumenten van klanten in een aparte bewaarentiteit te plaatsen. In het geval van participaties in de Cash Funds worden deze zelfs direct aangehouden in uw eigen naam. Bezittingen van klanten zijn op deze manier niet blootgesteld aan de bedrijfsrisico’s van DEGIRO. Hierdoor is, in tegenstelling tot bij banken, geen depositogarantiestelsel nodig om beleggers te beschermen tegen een faillissement van de dienstverlener.

"Een geldmarktfonds heeft als doel om met een zo laag mogelijk risico een rendement te realiseren gelijk aan de marktrente."

Beheer van het geldmarktfonds

De fondsbeheerder die de FundShare Cash Funds beheert, zorgt ervoor dat de strenge eisen worden nageleefd. Voor het beheren van de erkende geldmarktfondsen wordt een beheervergoeding van 0.09% per jaar gerekend. Dit betekent dat voor elke 100 euro in het geldmarktfonds jaarlijks negen cent aan beheerkosten worden uitgekeerd aan de fondsbeheerder. Deze kosten worden verwerkt in het fonds rendement en niet apart in rekening gebracht. Een negatief fondsrendement als gevolg van de negatieve rente en beheervergoeding wordt vrijblijvend vergoed door DEGIRO, Zie “Welke kosten zijn er verbonden aan het geldmarktfonds?” voor meer informatie hierover.

Streng beleggingsbeleid

In 2018 treedt nieuwe wetgeving rondom geldmarktfondsen in werking. Hierdoor zullen alle Cash Funds aan nog striktere regels gebonden zijn. Waar mogelijk zullen de Cash Funds kwalificeren als erkend geldmarktfonds. Dit geldt bijvoorbeeld voor de EUR Cash Funds, het USD Cash Fund en het GBP Cash Fund. Voor erkende geldmarktfondsen zal het strengste investeringsbeleid gelden. Binnen een erkend geldmarktfonds wordt uitsluitend in leningen belegd in de valuta van het betreffende fonds, bijvoorbeeld euro leningen voor het euro geldmarktfonds. De portefeuilles van leningen hebben een gemiddeld looptijd van minder dan 60 dagen. Hierdoor zijn zowel de marktrisico’s als kredietrisico’s over de lange termijn beperkt.

De EUR Cash Funds worden enkel belegd in staatsobligaties. Hiervoor komen alleen Duitsland, Nederland, Frankrijk, Oostenrijk en Finland in aanmerking, vanwege hun hoge kredietwaardigheid. De USD en GBP Cash Funds doen dit in zowel staatsobligaties als bedrijfsobligaties. De kredietwaardigheid van de obligaties moet altijd AA+ of AAA zijn. Dit zijn de twee hoogst mogelijke ratings. Om het kredietrisico op een tegenpartij in bedrijfsobligatie te beperken wordt maximaal 10% van het fondsvermogen in één enkele uitgevende instelling geïnvesteerd. In het geval van een staatsobligatie, wordt maximaal 35% per staat belegd en daarnaast ook maximaal 30% in één enkele obligatie.

De benodigde obligaties waarin een erkend geldmarktfonds moet beleggen om aan deze strenge criteria te voldoen zijn niet altijd in alle valuta voorhanden. Hierom kunnen niet alle Cash Funds kwalificeren als erkend geldmarktfonds. Voor de overige Cash Funds gelden echter ook strenge eisen.

Klik hier om het positie overzicht per fonds te bekijken.

Erkende geldmarktfondsen

Een korte looptijd

Een erkend geldmarktfonds kent een korte gemiddelde looptijd van 60 dagen. Dit betekent dat de leningen in de portefeuille gemiddeld binnen 60 dagen afgelost worden. Dit vermindert het risico op het uitblijven van een aflossing. Zo is het bijvoorbeeld erg onwaarschijnlijk dat de Nederlandse Staat binnen 60 dagen niet meer in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen.

Een liquide portefeuille

Een erkend geldmarktfonds belegt in zgn. liquide leningen wat betekent dat ze makkelijk verhandelbaar zijn en daarmee snel om te zetten zijn in geld.

Een kwalitatieve portefeuille

De leningen waarin een erkend geldmarktfonds belegt dienen van hoge kwaliteit te zijn, met een krediet rating van AA+ of AAA, zoals bijvoorbeeld staatsleningen van de landen Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Finland en Nederland. De kredietwaardigheid van de uitgevende instellingen wordt continu gemonitord wat de kans op een onvoorziene achterstand beperkt. Indien de krediet rating verslechtert, mag het geldmarktfonds niet meer investeren in de betreffende lening.

Een gespreide portefeuille

Binnen een erkend geldmarkt fonds zal nooit het hele fondsvermogen geïnvesteerd worden in één enkele uitgevende instelling. Hoe beter het fondsvermogen gespreid is, hoe minder effect een betalingsachterstand zal hebben op het totale fondsvermogen. De maximale blootstelling aan een enkele uitgevende instelling in het geldmarktfonds is 10% of 35% in geval van een staat.

Risico

Het FundShare geldmarktfonds heeft als hoofddoel het minimaliseren van risico. Met het strenge investeringsbeleid is het risico zeer laag, namelijk 1 op een schaal van 7 volgens de essentiële beleggersinformatie van het fonds.

Voor meer informatie over risico’s en het door de beheerder vastgestelde risico indicator verwijzen wij u naar de door de beheerder opgestelde informatiedocumenten: het prospectus en de essentiële beleggersinformatie (ebi).

Risicometer

Let op: verliezen ontstaan door deze risico's zal DEGIRO niet vergoeden. Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Downloads:

Erkende geldmarktfondsen Positie overzicht Essentiele Beleggersinformatie (EBI) Prospectus
EUR Link Link Link
USD Link Link Link
GBP Link Link Link
Geldmarktfondsen
CHF Link Link Link
PLN Link Link Link
SEK Link Link Link
NOK Link Link Link
HUF Link Link Link
DKK Link Link Link
CZK Link Link Link
Risicometer

Let op: verliezen ontstaan door deze risico's zal DEGIRO niet vergoeden. Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kosten en rendement van het FundShare geldmarktfonds

Op dit moment is de marktrente voor korte Euroleningen met een laag risico negatief. Hierdoor behalen de EUR Cash Funds momenteel een negatief resultaat.

Jaarlijks wordt voor de erkende geldmarktfondsen een bedrag ter hoogte van 0,09% van het fondsvermogen aan beheerkosten ingehouden. Deze kosten worden verwerkt in het fondsrendement.

Alhoewel positief rendement van uw belegging in het fonds geheel aan u ten goede komt, wordt een negatief rendement als gevolg van de huidige rente en fondskosten door DEGIRO op dit moment vrijblijvend vergoed. Klik voor meer informatie daarover. Het Cash Fund kent geen in- en uitstapkosten.

Hieronder een globaal overzicht van de situatie per geldmarktfonds op 27 maart 2018;

Erkende geldmarktfondsen Huidig rendement Vergoeding
EUR (ucits) Negatief Ja
EUR (niet-ucits) Negatief Ja
USD Positief n.v.t.
GBP Positief n.v.t.
Geldmarktfondsen
CHF Negatief Ja
PLN Positief n.v.t.
SEK Negatief Ja
NOK Negatief Ja
HUF Negatief Ja
DKK Negatief Ja
CZK Negatief Ja

Let op: de vergoeding geldt alleen over negatief rendement als gevolg van negatieve rente en beheerskosten. Verlies geleden op een belegging gedaan door het fonds zal door DEGIRO niet gecompenseerd worden. Het risico hierop is klein.

Eonia rente tarief

cashfund

Transparantie

Nieuwe Europese wet- en regelgeving verplicht financiële dienstverleners transparanter te zijn. Hier werkt DEGIRO graag aan mee. Daarom hebben we de wijze waarop u uw participatie in het Cash Fund ziet in de WebTrader aangepast, zodat u dagelijks kunt zien hoe de waarde van uw participatie zich verhoudt ten opzichte van de vorige dag.

Juridische informatie

Het FundShare geldmarktfonds is een subfonds onder de Fundshare (UCITS) Umbrella Fund structuur. Het geldmarktfonds is geregistreerd bij, en staat onder toezicht van, de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor aanvullende informatie kunt u hier de essentiële beleggers informatie of de prospectus downloaden.

Eonia rente tarief

cashfund

Vragen

Indien zich een dergelijke kredietgebeurtenis voordoet bij een lening zonder onderpand, dan kan in principe het hele bedrag dat in deze uitgevende instelling is belegd verloren gaan. Indien 5% van het fondsvermogen aan deze kredietgebeurtenis is blootgesteld dan kan het fonds met 5% in waarde dalen. Elke 100 euro in Cash Fund participaties is dan 95 euro waard. Het risico voor een dergelijke kredietgebeurtenis is echter uiterst laag.
Nee, in Nederland mogen beleggingsondernemingen geen geld van klanten aanhouden. Daarom is de geldmarktfonds structuur voor u opgezet.
Er zijn geen kosten verbonden aan het aan- of verkopen van participaties in de Cash Funds. Voor erkende geldmarktfondsen is de beheervergoeding voor de fondsbeheerder is 0.09% per jaar. Deze kosten worden verwerkt in het fondsrendement. DEGIRO heeft besloten om negatief rendement als gevolg van beheerkosten en negatieve marktrente aan haar klanten vrijblijvend te vergoeden. U kunt hier meer over lezen in de 'Hoe werkt de negatieve rente vergoeding voor de FundShare geldmarktfondsen?' sectie.

Voor veel klanten zal de marktrente van hun lokale valuta negatief zijn. Wij willen voorkomen dat onze klanten last hebben van deze negatieve rente. Daarom hebben wij geheel vrijblijvend besloten om het negatieve rendement in de Cash Funds als gevolg van de rente en beheerkosten te vergoeden.

Het is mogelijk dat het Cash Fund in waarde daalt als gevolg van een verlies geleden op een belegging gedaan door het fonds. Dit kan zich voordoen als bijvoorbeeld de Nederlandse of Duitse staat onverwacht niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. In zo’n geval zal DEGIRO over de geleden verliezen geen compensatie bieden. Het risico hierop is zeer klein.

De vergoeding is geheel vrijblijvend en wordt uitgekeerd op basis van commerciële overwegingen. DEGIRO behoudt zich het recht voor om af te zien van deze vergoeding. DEGIRO zal u daarvan dan tijdig op de hoogte stellen.

Tot voor kort werd de vergoeding verwerkt in het fondsrendement. Dit gaat veranderen voor de gekwalificeerde geldmarktfondsen, waarbij u de compensatie direct zult ontvangen. Binnenkort zult u de hoogte van de door u ontvangen vergoeding apart in de webtrader zien. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welk rendement het geldmarktfonds realiseert. Uw beschikbare saldo in de webtrader blijft onveranderd.

Hieronder treft u een overzicht met informatie of er een negatieve rente en vergoeding geldt per beschikbaar geldmarktfonds.

Erkende geldmarktfondsen Huidige rente Vergoeding
EUR Negatief Ja
USD Positief n.v.t.
GBP Positief n.v.t.
Geldmarktfondsen
CHF Negatief Ja
PLN Positief n.v.t.
SEK Negatief Ja
NOK Negatief Ja
HUF Negatief Ja
DKK Negatief Ja
CZK Negatief Ja
IDEAL

START BINNEN ENKELE MINUTEN MET BELEGGEN.

START BINNEN ENKELE MINUTEN
MET BELEGGEN.

  • Tegen ongekend lage tarieven.
  • Met uitgebreide tools, mogelijkheden en service.
  • Wereldwijd. Altijd en overal.
  • Veilige structuur.
  • Ongekend lage tarieven.
  • Uitgebreide tools, mogelijkheden en service.
  • Meer dan 60 beurzen, wereldwijd.
  • Veilige structuur.

Partners & providers