Is mijn geld veilig bij DEGIRO?

Uw geld wordt bij DEGIRO ontvangen door een aparte stichting en wanneer u het niet direct nodig heeft, automatisch geïnvesteerd in een van de erkende geldmarktfondsen van Morgan Stanley Investment Management of Fundshare Fund Management. Dit gaat via de door u bij het registratieproces opgegeven doorlopende order.

Geldmarktfondsen

DEGIRO gelooft dat het belangrijk is dat klanten begrijpen hoe de structuur van geldmarktfondsen in elkaar zit. DEGIRO is geen bank maar een beleggingsonderneming. Een Nederlandse beleggingsonderneming mag geen geld van klanten aanhouden. Hierom geeft u, wanneer u klant wordt van DEGIRO, een doorlopende order om uw geld te beleggen in erkende geldmarktfondsen van Morgan Stanley Investment Management of Fundshare Fund Management. De geldmarktfondsen die DEGIRO beschikbaar heeft zijn allen erkende geldmarktfondsen (Qualifying Money Market Funds). Voor elke valuta, beschikbaar in de WebTrader, is er een apart erkend geldmarktfonds beschikbaar.

De lopende kosten van deze fondsen zijn verwerkt in het fondsrendement. Door de huidige lage rentestand is bij een aantal valuta de rentestand en daardoor ook het rendement van het betreffende geldmarktfonds negatief. Een negatieve rendement, als gevolg van de lage rente en fondskosten, wordt door DEGIRO, tot nader order, voor haar rekening genomen.

Een van de doelstellingen van erkende geldmarktfondsen is om een rendement te behalen dat gelijk is aan de marktrente met een zo laag mogelijk risico. Naast het lage risico, is een bijkomend voordeel dat uw participaties in het erkende geldmarktfonds, net als uw andere beleggingen, gescheiden van de bezittingen van DEGIRO in de stichting worden aangehouden.

Geldmarktfondsen worden vaak gebruikt door institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, om grote bedragen aan geld op een veilige manier onder te brengen. Circa 1 biljoen Euro wordt momenteel aangehouden in geldmarktfondsen in Europa. (Bron)

"Een geldmarktfonds heeft als doel om met een zo laag mogelijk risico een rendement te realiseren gelijk aan de marktrente."

Fondsaanbieders

DEGIRO biedt haar klanten twee aanbieders van geldmarktfondsen. Morgan Stanley Investment Management en Fundshare Fund Management.

Morgan Stanley Investment Management

De Morgan Stanley Liquidity Funds zijn beschikbaar in de valuta EUR, USD en GBP. Dit zijn erkende geldmarktfondsen met een AAA kredietbeoordeling en groot in omvang, namelijk meer dan 20 miljard Euro. Morgan Stanley Investment Management is onderdeel van één van de grootste zakenbanken ter wereld.

FundShare Fund Management

De FundShare Cash Funds worden beheerd door FundShare Fund Management, een zusterbedrijf van DEGIRO. Zij beheren erkende geldmarktfondsen in EUR, GBP, USD, CHF, SEK, NOK, en DKK.

Management- en Investeringsbeleid

Zowel de geldmarktfondsen van FundShare Fund Management als die van Morgan Stanley Investment Management zijn gekwalificeerd als erkende geldmarktfondsen. De fondsen dienen om die reden uit hoofde van de wet een strikt investeringsbeleid te volgen. De fondsbeheerders van FundShare Fund Management en Morgan Stanley Investment Management zorgen ervoor dat er aan de strikte eisen die voor de fondsen gelden wordt voldaan.

Risico

Het doel van een geldmarktfonds is om risico te minimaliseren. Met het strikte investeringsbeleid is het risico zeer laag. Volgens het Key Investor Information Document van de fondsen, is het risico op een niveau 1 op een schaal van 1 tot 7.

Voor meer informatie over de risico’s en de risico indicator zoals deze is bepaald door de fondsbeheerder, verwijzen wij u naar de prospectus, positierapporten, en Key Investor Information Document (KIID) uitgegeven door de fondsbeheerder op de website van FundShare Fund Management en Morgan Stanley Investment Management). De KIIDS kunnen ook in ons document center worden geraadpleegd.

Risicometer

Let op: verliezen ontstaan door deze risico's zal DEGIRO niet vergoeden. Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Erkende geldmarktfondsen

Een korte looptijd

Een erkend geldmarktfonds kent een korte gemiddelde looptijd van 60 dagen. Dit betekent dat de leningen in de portefeuille gemiddeld binnen 60 dagen afgelost worden. Dit vermindert het risico op het uitblijven van een aflossing.

Een liquide portefeuille

Een erkend geldmarktfonds belegt in zogenaamde liquide leningen wat betekent dat ze makkelijk verhandelbaar zijn en daarmee snel om te zetten zijn in geld.

Een kwalitatieve portefeuille

De leningen waarin een erkend geldmarktfonds belegt dienen van hoge kwaliteit te zijn, met een krediet rating van AA+ of AAA. De kredietwaardigheid van de uitgevende instellingen wordt streng gemonitord wat de kans op een onvoorziene achterstand beperkt. Indien de krediet rating verslechtert, mag het geldmarktfonds niet meer investeren in de betreffende lening.

Kosten, rendement en compensatie

Beleggen in een geldmarktfonds brengt weinig risico met zich mee maar heeft een keerzijde, namelijk een laag rendement. In een aantal valuta is het rendement momenteel negatief, vanwege de negatieve marktrente voor kortlopende obligaties. Onder andere het EUR geldmarktfonds heeft momenteel een negatief rendement.

Alhoewel elk positief rendement op uw beleggingen in de geldmarktfondsen voor u is, wordt een negatief rendement voor zover dat voortkomt uit de huidige marktrente en de fondskosten momenteel vrijblijvend gecompenseerd door DEGIRO. Geldmarktfondsen hebben geen in- en uitstapkosten.

Bent u een nieuwe klant dan belegt u voor de valuta EUR, GBP en USD in de geldmarktfondsen van Morgan Stanley Investment Management. Voor alle overige valuta belegt u in de geldmarktfondsen uitgegeven door Fundshare Fund Management.

Bent u al langer klant van DEGIRO dan heeft u onlangs zelf een keuze gemaakt uit geldmarktfondsen van FundShare Fund Management en Morgan Stanley Investment Management. De keuze die u heeft gemaakt is belangrijk voor uw beleggingsresultaat. Naast het feit dat het rendement verschilt per fonds, is er een verschil in compensatie voor de EUR geldmarktfondsen.

Compensatie EUR geldmarktfondsen

Voor de valuta EUR krijgt u enkel compensatie wanneer u gebruik maakt van de Morgan Stanley Liquidity Funds. Wanneer u nu klant wordt geeft u standaard een doorlopende order om uw niet-geïnvesteerd geld te beleggen in deze geldmarktfondsen.

Wij willen benadrukken dat DEGIRO, of de groep waar zij toe behoort, op geen enkele wijze (financiële) voordelen ontvangt van Morgan Stanley Investment Management voor het selecteren van haar geldmarktfondsen.

Hieronder kunt u een overzicht terugvinden van het rendement op jaarbasis per eind september van de fondsen en de compensatie met eindresultaten voor de klant. Voor de meest actuele rendementen van de fondsen kunt u de website van de fondsbeheerder raadplegen.

Rendement per eind
december 2018
CompensatieRendement voor klant
Morgan Stanley Money Market Funds
EUR -0.49% 0.49% 0%
USD +2.35% N/a +2.35%
GBP +0.68% N/a +0.68%
FundShare Money Market Funds
EUR -0.668% 0% -0.668%
USD +2.214% N/a +2.214%
GBP +0.641% N/a +0.641%
CHF -0.925% 0.925% 0%
SEK -0.502% 0.502% 0%
NOK +1.028% N/a +1.028%
DKK -0.554% 0.554% 0%

Resultaten behaald in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Voor de meest recente rendementen kunt u de website van de fondsbeheerder raadplegen.

Let op: De geboden compensatie door DEGIRO is geheel vrijblijvend. DEGIRO is niet verplicht om deze compensatie te bieden en kan dit op elk moment wijzigen of beëindigen. Uiteraard zullen wij deze wijzigingen te allen tijde aan u communiceren. De compensatie wordt alleen toegepast op negatieve rendementen die voortkomen uit negatieve rente en beheerkosten. Verliezen die worden geleden uit een belegging gedaan door het fonds zal niet worden gecompenseerd door DEGIRO. Het risico dat hieruit voortkomt is laag.

Eonia rente tarief

cashfund

Vragen

Wanneer u geld op een bankrekening stalt leent u dit geld effectief gezien uit aan de bank, waardoor de bank uw geld bijvoorbeeld kan gebruiken om aan andere klanten uit te lenen. U bent daarmee blootgesteld aan het kredietrisico van deze bank voor de gehele duur dat uw geld op een bankrekening staat. Om dit risico te beperken geldt bij een bank wel het depositogarantiestelsel, waarmee uw vermogen tot €100.000 is gegarandeerd.

Binnen geldmarktfondsen loopt u net als bij de bank kredietrisico, aangezien de portefeuille belegd wordt in obligaties (leningen). Echter, geldmarktfondsen, en vooral diegene die kwalificeren als erkend geldmarktfonds, dienen zich daarbij te houden aan een zeer streng beleggingsbeleid. Er mag alleen belegd worden in zeer hoog kredietwaardige leningen met een korte looptijd. Het kredietrisico is hier dus zeer beperkt. Een geldmarktfonds kent geen depositogarantiestelsel, maar hun lage risico is van toepassing op vermogens van zowel boven als onder de €100.000. Daarom worden geldmarktfondsen vaak gebruikt door institutionele partijen om grote bedragen op een veilige manier aan te houden. In totaal wordt er in Europa op dit moment ongeveer 1 biljoen euro in geldmarktfondsen ondergebracht. ((Bron). Hiernaast worden uw beleggingen in geldmarktfondsen net als uw andere beleggingen volledig gescheiden van DEGIRO aangehouden.

Indien zich een dergelijke kredietgebeurtenis voordoet bij een lening zonder onderpand, dan kan in principe het hele bedrag dat in deze uitgevende instelling is belegd verloren gaan. Indien 5% van het fondsvermogen aan deze kredietgebeurtenis is blootgesteld dan kan het fonds met 5% in waarde dalen. Elke €100 in geldmarktfonds participaties is dan €95 waard. Het risico voor een dergelijke kredietgebeurtenis is echter uiterst laag.
Nee, in Nederland mogen beleggingsondernemingen geen geld van klanten aanhouden. Daarom is de geldmarktfonds structuur voor u opgezet.
Er gaan geen kosten gepaard met het kopen en verkopen van participaties in geldmarktfondsen. De managementkosten voor de geldmarktfondsen zijn opgenomen in het fondsrendement. Deze kosten kunt u vinden in de prospectus van het fonds, op de website van FundShare Fund Management en Morgan Stanley Investment Management. Hieronder kunt u meer lezen over de compensatie voor negatief rendement als gevolg van beheerkosten en negatieve marktrente.

Voor veel klanten zal de marktrente van de lokale valuta negatief zijn. Wij willen dat klanten zo weinig mogelijk nadeel ondervinden van de negatieve rente. Hierom hebben wij besloten om vrijblijvend het negatieve rendement in de geldmarktfondsen die voortkomen uit de huidige marktrente en managementkosten te compenseren. Voor de verschillende in compensatie tussen de EUR geldmarktfondsen, klik hier.

Het is mogelijk dat de waarde van een geldmarktfonds daalt door een verlies geleden op een belegging in het fonds. Dit kan gebeuren wanneer, bijvoorbeeld, de Nederlandse of Duitse staat niet langer kan voldoen aan haar betalingsverplichtingen. In een dergelijk geval zal DEGIRO niet langer compensatie bieden om de geleden verliezen te dekken. Dit risico is echter zeer laag. De compensatie is volledig vrijblijvend, genereert geen rechten en verplicht DEGIRO niet om in de toekomst dezelfde aanpak te gebruiken. DEGIRO betaalt de compensatie op basis van commerciële overwegingen. DEGIRO reserveert het recht om af te zien van deze compensatie. DEGIRO zal u hierover tijdig informeren. Wanneer u in aanmerking komt voor compensatie, dan zal dit eens per kwartaal aan u als klant worden uitgekeerd.

Voor pensioenrekeningen geldt dat de compensatie verrekend wordt met de kosten van het daaropvolgende kwartaal. Dit vanwege de fiscale status van een pensioenrekening en het dus niet toegestaan is om geld naar de tegenrekening te storten. In het geval dat de compensatie uitkomt boven de gemaakte kosten van het betreffende kwartaal dan vervalt dit deel van de compensatie in zijn geheel.

Voor een overzicht van rendement en compensatie per geldmarktfonds, zie de tabel op deze pagina.

IDEAL
Start vandaag nog met beleggen.
Start vandaag nog
met beleggen.
  • Tegen ongekend lage tarieven.
  • Met uitgebreide tools, mogelijkheden en service.
  • Wereldwijd. Altijd en overal.
  • Veilige structuur.
  • Ongekend lage tarieven.
  • Uitgebreide tools, mogelijkheden en service.
  • Meer dan 50 beurzen, wereldwijd.
  • Veilige structuur.

Partners & providers

Let op: beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Let op:
beleggen gaat gepaard met risico's. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.