Privacy- en cookie statement van DEGIRO

DEGIRO respecteert en beschermt uw privacy. U kunt deze website dan ook anoniem bezoeken. DEGIRO is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze website. Gegevens over u of uw computer worden dan ook uitsluitend om technische redenen of in het kader van het klant worden bij DEGIRO geregistreerd met een cookie of met andere middelen.

Privacy statement van DEGIRO

DEGIRO neemt privacy en het veilig omgaan met uw gegevens serieus, ons privacy statement legt uit welke persoonsgegevens we van u opvragen, waarom we dit opvragen en welke maatregelen wij treffen om deze veilig op te slaan. Daarnaast gaan wij in op uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U dient dit statement zorgvuldig te lezen om duidelijkheid te krijgen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wie zijn we?

We zijn DEGIRO, een vestiging van flatexDEGIRO Bank AG uit Duitsland.

We zijn geregistreerd in Nederland als verwerkingsverantwoordelijke (controller) zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR). Bij algemene vragen kunt u contact opnemen via klanten@degiro.nl. Ook kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via privacy@degiro.nl.

DEGIRO is op het volgende adres geregistreerd:
flatexDEGIRO Bank Nederlandse vestiging
Rembrandt Tower – 9e verdieping
1096 HA Amsterdam
Nederland

Hoofdkantoor:
flatexDEGIRO Bank AG
Omnitower, Grosse Gallusstrasse 16-18
60312 Frankfurt am Main, Germany
Tel: +49 (0) 69 506041910
E-mail: kundeninfo@flatexdegiro.com
Internet: www.flatexdegiro.com

Contact information Data Protection Officer (DPO):
Omnitower, Grosse Gallusstrasse 16-18
60312 Frankfurt am Main, Germany
Tel: +49 (0) 69 506041910
E-Mail: datenschutz@flatexdegiro.com

Wat bedoelen we met persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens valt alle informatie die u identificeert of gebruikt kan worden om u te identificeren.

Als cliënt van DEGIRO verstrekt u ons persoonsgegevens waaronder uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Dit kan ook uw IP-adres bevatten welke in sommige gevallen gebruikt kan worden om u te identificeren.

In het geval dat een zakelijke of professionele partij de intentie heeft om cliënt te worden, verzamelen wij ook persoonsgegevens aangaande de betrokken individuen van het bedrijf zoals bijvoorbeeld directeuren, uiteindelijk belanghebbenden, geautoriseerde vertegenwoordigers, etc.

Wat bedoelen wij met verwerken?

Verwerken is een begrip uit de wet. Het is een zeer breed begrip wat alle handelingen dekt met betrekking tot uw persoonsgegevens zoals: verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Wanneer DEGIRO verwerking van uw persoonsgegevens uitvoert, doen wij dit in lijn met de relevante privacy regelgeving.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens op de volgende wijzen:

 • Als u informatie per e-mail, via de website of het beleggingsplatform, per telefoon, in schrift of op andere wijze aanlevert. Hieronder valt bijvoorbeeld de informatie die u opgeeft tijdens de registratie, bij het opvragen van informatie of als u meedoet met een actie of een enquête.
 • Als u onze websites bezoekt verzamelen wij automatisch informatie zoals IP-adres. Wij slaan daarnaast ook informatie op over uw bezoek zoals uw zogenaamde click path, muisbewegingen, bezochte pagina’s, zoekopdrachten en andere interacties op onze pagina’s.
 • Het is mogelijk dat we informatie over u ontvangen van kredietbeoordelaars. Deze informatie wordt verzameld in overeenkomst met onze voorwaarden.
 • Voor zakelijke Cliënten verzamelen wij publiek beschikbare informatie over de uiteindelijk belanghebbende(n) van de organisatie.
 • Als u ons kantoor bezoekt slaan wij om veiligheidsredenen beelden van bezoekers op met behulp van bewakingscamera’s.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

DEGIRO verzamelt persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • Om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving;
 • Marketingactiviteiten; en
 • Uitvoering van contractuele verplichtingen, bijvoorbeeld het delen van gegevens met bewaarders.

DEGIRO heeft als vestiging van een Duitse bank een aantal wettelijke verplichtingen welke het verwerken van cliëntgegevens verplicht stellen; cliëntidentificatie is één van de hoofdredenen dat wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken. DEGIRO is daarom verplicht om persoonsgegevens te verzamelen in lijn met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Naast de financiële regelgeving dient DEGIRO zich te houden aan de Nederlandse belastingregels en is daarom verplicht om belastingidentificatienummers en andere persoonsgegevens (bijv. naam, adresgegevens, fiscale woonplaats etc.) te verzamelen. Deze verzamelde data wordt gerapporteerd aan de Nederlandse Belastingdienst, die de persoonsgegevens kan doorgeven aan de lokale belastingautoriteiten in het land waar de cliënt fiscaal inwoner is. De wettelijke basis voor deze uitwisseling van persoonsgegevens is de Nederlandse Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIBB), waarin de CRS-richtlijn is gecodificeerd.

Als een US Qualified Intermediary (QI) heeft DEGIRO een overeenkomst met de Internal Revenue Service (IRS) die het mogelijk maakt om Amerikaanse bronbelasting in te houden tegen een verlaagd belastingtarief in overeenstemming met een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen het fiscale woon- of vestigingsland en de VS (indien van toepassing). DEGIRO kan persoonlijke gegevens uitwisselen met de IRS voor zover vereist onder de QI-overeenkomst.

Verder rapporteert DEGIRO persoonsgegevens van klanten met een Zweedse fiscale woonplaats aan de Zweedse belastingdienst.

Daarnaast is er de wettelijke verplichting om mee te werken met rechtbanken en daartoe bevoegde wetshandhavingsinstanties om criminaliteit te voorkomen en te detecteren. Tevens, wanneer er contact met DEGIRO wordt opgenomen voor aanvullende informatie of om cliënt te worden, is het voor DEGIRO noodzakelijk om deze cliënt of potentiële cliënt te contacteren of te informeren door middel van een bericht of onze periodieke nieuwsbrief. DEGIRO heeft daarnaast contractuele verplichtingen die inhouden dat het verwerken van cliëntgegevens nodig is om aan deze verplichtingen te voldoen. Wanneer DEGIRO persoonsgegevens van cliënten verwerkt zal dit gebeuren door gebruik te maken van de minimale hoeveelheid gegevens die nodig zijn voor het behalen van de doelstelling (volgens het principe van dataminimalisatie).

Waar gebruiken wij persoonsgegevens voor?

DEGIRO kan bijvoorbeeld het volgende doen met uw persoonsgegevens:

Cliëntacceptatie

Het is bij wet verplicht om de identiteit van onze cliënten te verifiëren, zonder deze persoonlijke informatie zou het voor DEGIRO niet mogelijk zijn haar diensten aan te bieden. Om klanten te identificeren en te verifiëren, zijn er interne beleidslijnen en procedures opgesteld op basis van zowel voorschriften als richtlijnen van relevante instanties. DEGIRO herziet dit beleid en deze procedures periodiek om er zeker van te zijn dat ze gepast zijn.

DEGIRO maakt gebruik van Fourthline, ter ondersteuning van het Know Your Customer (KYC) proces.

Met uw gegevens kunnen wij bijvoorbeeld:

 • U contacteren.
 • Relevante controles uitvoeren om vast te stellen of u in aanmerking komt een cliënt van DEGIRO te worden.
 • Beoordelen en controleren van uw verzoek om een cliënt van DEGIRO te worden.
 • Bewaren van uw gegevens in onze administratie en deze bijwerken wanneer er wijzigingen zijn.
 • Beheren van uw profiel(en) waaronder ook uw individuele risicoprofiel. Deze is gebaseerd op intern cliëntacceptatiebeleid.

Risico’s beperken

Wij delen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en stabiliteit van de financiële sector. Wij hebben tevens een verantwoordelijkheid naar u en al onze cliënten. Wij zullen daarom uw persoonsgegevens gebruiken om risico’s te reduceren.

Wat u mogelijk merkt:

 • Als het risico op uw account de vastgestelde limieten overschrijdt, zullen wij contact met u opnemen om u de mogelijkheid te geven het risico binnen de limieten terug te brengen.

Wat u mogelijk niet merkt maar wat tevens gedaan wordt om u te beschermen:

 • Wij bewaren uw IP-adres wanneer u onze website bezoekt. Deze kan gebruikt worden in het geval dat er een geschil ontstaat over wie toegang heeft tot uw account of voor de veiligheid van het bedrijf door bijvoorbeeld preventieve maatregelen te nemen tegen DDoS aanvallen.
 • Zorg dragen voor goede veiligheidsmaatregelen en investeren in middelen die voor zowel u als DEGIRO bescherming bieden tegen verscheidene criminele activiteiten.
 • Interne kwaliteitscontrole voor het vaststellen van mogelijke problemen, risico’s en testen om er zorg voor te dragen dat regelgeving correct is geïmplementeerd.
 • Zorg dragen voor wettelijke rapportage
 • Zorgen dat wij een gezond bedrijf blijven (risicomanagement)

Wettelijke verplichtingen

Er is een verscheidenheid aan wettelijke verplichtingen waar DEGIRO als beleggingsonderneming aan moet voldoen.

 • Identificatie van cliënten: wij controleren wie u bent en stellen vast dat wij voldoende kennis hebben om onze diensten aan u te kunnen verlenen.
 • Verstrekken van persoonsgegevens aan specifieke organisaties die geautoriseerd zijn om de informatie op te vragen. Onder andere de Belastingdienst en financiële toezichthouders kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken. Ook in het geval van bijvoorbeeld een strafrechtelijke procedure kan DEGIRO wettelijk verplicht worden uw gegevens te delen.
 • Op basis van de regelgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme heeft DEGIRO ook een aantal verplichtingen.
 • Volgens de Richtlijn Aandeelhoudersrechten is DEGIRO verplicht om op verzoek informatie over de eigenaar van aandelen te delen met de uitgevende instelling.

Marketingactiviteiten

Bij DEGIRO houden wij u graag geïnformeerd door middel van e-mails, nieuwsbrieven, aanbiedingen of wijzigingen aan ons beleggingsplatform of mobiele applicatie.

Uw data wordt verwerkt indien u daar toestemming voor heeft gegeven (art. 6.1 lid a AVG). Of indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang (art. 6.1 lid f AVG). U kunt uiteraard uw toestemming voor het opslaan van uw data, uw e-mailadres, voor het verzenden van nieuwsbrieven op ieder moment intrekken via de link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de daarvoor reeds uitgevoerde dataverwerkingsactiviteiten blijft onaangetast door het intrekken van de toestemming.

De persoonsgegevens die u heeft gedeeld met ons voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden bij ons beheerd totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief. Indien u zich uitschrijft worden deze gegevens vernietigd. Persoonsgegevens die wij bewaren voor andere doeleinden (bijvoorbeeld een e-mailadres om u in te schrijven voor onze diensten) blijven onaangetast.

Verbeteren en innoveren

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor analytisch onderzoek wat ons in staat stelt betere oplossingen te vinden en innovatief te blijven.

Wanneer wij deze onderzoeksactiviteiten uitvoeren, zal dit gebeuren met de minimale hoeveelheid persoonsgegevens die nodig zijn voor het doen van de analyse en op een wijze worden toegepast waarbij uw informatie voorafgaand gepseudonimiseerd of geanonimiseerd is.

Google Analytics

Om te zorgen dat de website van DEGIRO makkelijk te gebruiken is voor cliënten en het succes van campagnes beoordeeld kan worden, maakt DEGIRO gebruik van Google Analytics. DEGIRO heeft een getekende overeenkomst voor het gebruik van deze dienst en garandeert dat uw gegevens waar mogelijk geanonimiseerd zijn, dit is inclusief het maskeren van een deel van uw IP-adres.

Van wie hebben wij persoonlijke data?

Wij kunnen (een beperkte hoeveelheid) persoonsgegevens hebben van iedereen die in contact is geweest met DEGIRO. Wanneer u om aanvullende informatie vraagt, bewaren wij de informatie die u verstrekt tijdens deze aanvraag.

Wij zijn wettelijk verplicht om persoonlijke informatie te bewaren van al onze cliënten. Deze informatie wordt verzameld tijdens de registratie en wordt gevraagd wanneer nodig. In sommige gevallen kan het noodzakelijke zijn gebruik te maken van derden voor het verifiëren of verzamelen van informatie.

Welke persoonsgegevens wordt verzameld?

Informatie over u

Dit omvat gegevens als uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. In het geval dat u een zakelijke cliënt bent zal er ook informatie aangaande uw bedrijf or stichting verzameld worden. Indien u een minderjarig of een gezamenlijk account opent zullen ook de gegevens van de secundaire rekeninghouder ook gevraagd worden. Wij zullen u tevens vragen om een kopie van een geldig identiteitsbewijs, uw fiscale identificatienummer(s) en andere relevante identificerende gegevens.

Transactiehistorie

Naast de persoonsgegevens die DEGIRO van u heeft, houden wij ook een historisch log bij aangaande de transacties en ordergeschiedenis van uw account.

Contacthistorie

Wij registreren wanneer u contact heeft gehad met DEGIRO, dit omvat de telefoonopnames, e-mails of andere wijzen waarop u heeft gecommuniceerd met ons.

Website bezoeken en applicatiegebruik

In het geval dat u de website van DEGIRO bezoekt, verzamelen wij het IP-adres wat hierbij wordt gebruikt. Indien uw IP-adres wordt gebruikt, bijvoorbeeld via Google Analytics, dan zal dit worden gedaan op een anonieme wijze.

Externe databronnen

Er zijn gevallen waarbij DEGIRO externe databronnen gebruikt zoals voor controles bij de Kamer van Koophandel of wanneer een kredietcontrole nodig is.

Wanneer DEGIRO een kredietcontrole (BKR) uitvoert zal deze informatie altijd met de hoogste mate van vertrouwelijkheid worden behandeld. Elk individu die toegang heeft tot deze informatie zal hier uitsluitend gebruik van maken voor de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden en zorgen dat deze verwerking in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien u vragen heeft over wanneer er BKR controles worden uitgevoerd kunt u contact opnemen met de Service Desk.

Gevoelige persoonsgegevens

Gevoelige persoonsgegevens omvatten informatie zoals een fiscaal identificatienummer, strafblad, biometrische gegevens, politieke voorkeur, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, etnische origine, etc. Wanneer het verwerken van gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is zullen hier strengere regels voor gehanteerd worden.

Bij DEGIRO gebruiken wij geen gevoelige gegevens gerelateerd aan gezondheid, geloofs-, filosofische- of politieke overtuiging, seksuele voorkeur of etnische achtergronden.

Wij hebben de wettelijke verplichting om onze klanten te identificeren en gebruiken het fiscaal identificatienummer voor dit doeleinde.

Als u Touch ID of Face ID gebruikt om in te loggen met de DEGIRO mobiele app, worden de scans van uw vingerafdrukken of van uw gezicht opgeslagen op een beveiligde chip op uw telefoon. DEGIRO heeft geen toegang tot die chip en daarom zijn deze biometrische gegevens onbekend bij DEGIRO.

Met wie delen wij uw persoonlijke data?

In principe delen wij uw informatie niet met derden. Het is mogelijk dat uw informatie wordt gedeeld binnen de groep waar DEGIRO deel van uitmaakt, waarbij alle leden van deze groep hetzelfde strikte privacybeleid hanteren. Politie, justitie, toezichthouders en de Belastingdienst hebben de wettelijke bevoegdheid om informatie op te vragen. In deze gevallen zal DEGIRO procedures volgen die garanderen dat het delen van informatie zowel legitiem als proportioneel is.

Dienstverleners

Wanneer wij een dienstverlener gebruiken om DEGIRO te assisteren, heeft DEGIRO als doel u hierover te informeren en het delen van persoonlijke informatie strikt te beperken tot dat wat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de specifieke taak.

In het geval dat u gebruikt maakt van het Morgan Stanley Liquidity Funds bestaat de mogelijkheid dat wij gegevens van u met hen moeten delen om duidelijk te maken wie u bent. In het geval dat deze gegevens worden verstrekt zullen wij de nodige veiligheidsmaatregelen treffen.

We maken voor serviceberichten, functionele berichten en marketingberichten gebruik van de diensten van Braze Inc, 318 West 39th Street, 5th Floor New York, NY 10018. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang (art. 6.1 lid f AVG) voor het optimaliseren van de inhoud van de nieuwsbrief en push berichten in de app. Braze verwerkt gebruikersgegevens als: e-mailadres, push tokens, interactie data en IP-adres om serviceberichten, functionele berichten en marketingberichten gecontroleerd te versturen. Daarnaast worden deze ook verwerkt om gebruikersinteractie te analyseren.

In Braze privacy beleid (https://www.braze.com/privacy) kunt meer informatie vinden over het verwerken van gegevens. We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Braze. Deze overeenkomst verplicht Braze tot het optimaal beschermen van de gegevens van onze klanten, het niet delen van de gegevens met derden en, in geval van het overzetten van persoonsgegevens naar de VS, te voldoen aan de bepalingen van de modelcontractbepalingen overeenkomstig artikel 46 van de AVG.

Met andere bedrijven op uw verzoek

Er zijn momenten waarop wij alleen uw persoonsgegevens delen met derden wanneer u daar specifiek om vraagt. Wanneer dit wordt toegepast zal dit in de overeenkomst tot delen van informatie worden gespecificeerd.

Overheid en wetgevende partijen

Als vestiging van een Duitse bank, zijn er momenten waarop wij verzoeken ontvangen voor het verstrekken van informatie aangaande onze cliënten. Wij zijn bij wet verplicht de toezichthouders deze informatie te verstrekken. Aanvullend heeft DEGIRO wettelijke verplichtingen die ons verplicht stellen informatie te delen met overheidsinstellingen en bevoegde juridische autoriteiten. De privacyregelgeving waar DEGIRO aan gebonden is geldt tevens voor deze entiteiten.

DEGIRO kan, in de rol van Qualified Intermediary, direct gegevens uitwisselen met de Internal Revenue Service (IRS) om uw status als non-US Person vast te stellen en indien van toepassing een verlaagd belastingtarief te verkrijgen.

DEGIRO zal in bepaalde omstandigheden informatie delen met relevante belastingautoriteiten.

Voor hoe lang slaan we je persoonlijke gegevens op?

Wanneer je klant van DEGIRO wordt, slaan we je persoonlijke gegevens op voor de duur van deze relatie. Na beëindiging van de zakelijke relatie zijn we wettelijk verplicht om persoonlijke gegevens te bewaren tot het einde van alle wettelijke verplichte opslag- en bewaartermijnen.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke data?

Veiligheid

Wij besteden veel tijd en middelen om te zorgen dat er voldoende maatregelen genomen worden om onze systemen, en de persoonsgegevens die wij beheren, te beveiligen. In het geval dat er een datalek plaatsvindt, zullen wij hier melding van maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokken cliënten op de hoogte stellen.

Wij hanteren hoogwaardige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang inclusief onopzettelijk verlies, vernietiging of publicatie van uw gegevens. Er zijn bestaande restricties voor de toegang tot persoonsgegevens zodat alleen werknemers die de gegevens nodig hebben toegang hebben. Wij voeren gegevensbescherming risicoanalyses uit om er zeker van te zijn dat nieuwe verwerkingen gerechtvaardigd en conform regelgeving zijn. Tijdens de verwerkingen monitoren wij externe gegevensverwerkers.

Vertrouwelijkheid

Alle werknemers van DEGIRO hebben een vertrouwelijkheidsverklaring getekend, ingestemd met de interne gedragscode en volgen de aan de Bankierseed gekoppelde gedragscode. Daarnaast hebben alleen bevoegde werknemers rechten om uw persoonlijke data in te zien en te verwerken.

Toezicht

 • DEGIRO staat onder toezicht van de Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://datenschutz.hessen.de) die op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgeleid van GDPR) zal toezien.
 • DEGIRO, de Nederlandse vestiging van flatexDEGIRO Bank AG, staat primair onder toezicht van de Duitse Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). In Nederland staat DEGIRO onder integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en onder gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Zijn uw persoonsgegevens onderdeel van geautomatiseerde besluitvorming?

Er zijn momenten waarop uw persoonsgegevens automatisch verwerkt worden zoals bijvoorbeeld bij het veranderen van uw profiel van Basic naar Active, Trader of DayTrader. Bij het veranderen van uw profiel wordt uw account automatisch vergeleken met gegevens van het Bureau Krediet Registratie (BKR). Indien daaruit een probleem ontstaat bij het aanbieden van de Debet Geld diensten zal de ServiceDesk contact met u opnemen om u daarover te informeren en welke opties u heeft.

Uw rechten

 1. Recht op inzage:

  U heeft het recht persoonsgegevens die DEGIRO van u bewaart in te zien. Wij kunnen u een kopie van deze informatie verschaffen. Indien u dit wenst kunt u een verzoek indienden bij de voor u van toepassing zijnde ServiceDesk. Zij zullen deze informatie op een veilige wijze aanleveren.

 2. Recht op rectificatie:

  Indien u van mening bent dat uw gegevens incorrect of verouderd zijn kunt u contact opnemen met de ServiceDesk van DEGIRO met een verzoek uw informatie bij te werken.

 3. Klachten:

  Indien u klachten heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens dient u contact op te nemen met de voor u van toepassing zijnde ServiceDesk of met de functionaris gegevensbescherming via privacy@degiro.nl

 4. Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

  Onder de AVG heeft u het recht om te klagen over onze verwerking van uw persoonsgegevens bij der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit.

Onder de AVG heeft u daarnaast nog de volgende rechten die in sommige situaties van toepassing kunnen zijn:

 1. Recht op vergetelheid:

  In sommige omstandigheden kunnen wij (een deel van) uw persoonsgegevens wissen.

 2. Recht op beperking van de verwerking:

  U kunt DEGIRO vragen beperkingen op te leggen aan de verwerking van uw gegevens.

 3. Recht op dataportabiliteit:

  Het is mogelijk een verzoek in te dienen uw persoonsgegevens klaar voor verzending naar een derde partij aan te leveren.

 4. Recht om bezwaar te maken:

  U heeft het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang.

 5. Recht op beëindigen van marketing:

  Het is mogelijk een verzoek te doen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken voor marketingdoeleinden. Dit kan gedaan worden via de uitschrijfmogelijkheid bij de daarvoor bedoelde knop in de marketing e-mails. Wij zijn echter wel verplicht u over sommige zaken te informeren en het is niet mogelijk u ook voor deze communicatie uit te schrijven. Hieronder vallen bijvoorbeeld veranderingen in de cliëntovereenkomst.

Op het moment dat uw toestemming vereist is voor het verwerken van uw persoonsgegevens behoudt u het recht deze toestemming in te trekken op ieder gewenst moment.

De hierboven genoemde verzoeken zullen binnen redelijke tijd door DEGIRO beoordeeld en beantwoord worden. U dient er rekening mee te houden dat niet alle verzoeken te allen tijde ingewilligd kunnen worden, bijvoorbeeld in gevallen waarin deze zouden resulteren in het niet meer voldoen aan wet- en regelgeving door DEGIRO of als deze DEGIRO zouden beperken in haar juridische mogelijkheden.

Onze blik op privacy

Bij DEGIRO is het vertrouwen van onze cliënten fundamenteel voor onze relatie. Wij streven naar een vertrouwen van onze cliënten in de wijze waarop wij met hun persoonsgegevens omgaan. Met grote zorg waarborgen wij dat uw informatie veilig is en alleen wordt verwerkt wanneer wij daarvoor gerechtigd zijn.

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens is deze zorg essentieel voor ons. Indien mogelijk worden persoonsgegevens geanonimiseerd. Indien dat niet mogelijk is worden alleen de minimaal vereiste hoeveelheid gegevens door ons gebruikt. Bij het verwerken van uw gegevens dragen wij er zorg voor dat het concept “privacy by design” in de kern van de ontwikkeling staat.

Omdat wet- en regelgeving continu aan verandering onderhevig zijn, zal ons privacy beleid met regelmaat worden bijgewerkt.

Vragen over privacy

In het geval dat u aanvullende vragen heeft met betrekking tot privacy of uw persoonlijke gegevens, dan kunt u contact opnemen met de servicedesk van DEGIRO waar uw vragen worden beantwoord.

Wanneer u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via privacy@degiro.nl. De functionaris gegevensbescherming zal dan uw klacht in behandeling nemen en werken richting een oplossing.

Als u dan nog het gevoel heeft dat uw persoonlijke data niet op een wijze worden behandeld zoals is voorgeschreven in de wet, kunt u contact opnemen met de der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://datenschutz.hessen.de) en bij hen een klacht indienen.

Waarvoor gebruikt DEGIRO uw persoonsgegevens?

Na uw uitdrukkelijke toestemming of indien u klant wordt van DEGIRO, registreert DEGIRO de door haar opgevraagde (persoons)gegevens. Zonder deze gegevens kan en mag DEGIRO haar bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen. DEGIRO en groepsmaatschappijen van DEGIRO gebruiken uw gegevens voor de dienstverlening aan u, om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten van DEGIRO en de groepsmaatschappijen, voor anonieme statistische analyses en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Van alle telefoongesprekken tussen de klant en DEGIRO worden bandopnamen gemaakt. Deze opnamen worden opgeslagen en kunnen worden gebruikt voor:

 • het kunnen leveren van bewijs, bijvoorbeeld bij interpretatieverschillen of onenigheid met betrekking tot de inhoud van het telefoongesprek;
 • (fraude)onderzoek en opsporing;
 • het evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening;
 • trainings-, coachings- en beoordelingsdoeleinden.

Informatie over uw Recht om bezwaar te maken volgens Artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Individuele recht om bezwaar te maken

U heeft te allen tijde het recht om vanuit uw persoonlijke situatie bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens dat wordt uitgevoerd op basis van een algemeen belang (art. 6.1 lid e AVG) en op basis van een belangenafweging (art. 6.1 lid f AVG); dit geldt ook voor profilering op basis van de definitie in art. 4.4 AVG.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking voor direct marketing doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken voor direct marketing. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke reclame; dit omvat ook het profileren voor zover dit van toepassing is op dergelijke directe reclame.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.Uw bezwaar kunt u op uw eigen manier vormgeven en dient bij voorkeur te worden gericht aan:

flatexDEGIRO Bank AG
Omnitower, Grosse Gallusstrasse 16-18
60312 Frankfurt am Main
Fax: +49 (0) 69 5060419 19
E-mail: kundeninfo@flatexdegiro.com

Zorgvuldigheid

DEGIRO vindt het belangrijk dat de verwerking van uw (persoons)gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. DEGIRO leeft de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet op het financieel toezicht na bij alle activiteiten. Uw (persoons)gegevens worden niet aan derden buiten DEGIRO en de groepsmaatschappijen van DEGIRO verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wettelijke verplichtingen van DEGIRO dit vereisen.

Websites van derden

DEGIRO en de groepsmaatschappijen zijn niet verantwoordelijk voor de privacymaatregelen die andere websites nemen, ook niet als deze door middel van hyperlinks of anderszins met de websites van DEGIRO en de groepsmaatschappijen zijn verbonden.

Uitoefening van rechten

U hebt het recht om uw gegevens in te zien en, zo nodig, te verbeteren. U kunt daartoe via deze website contact opnemen met DEGIRO.

Wij houden u graag per e-mail op de hoogte van (nieuwe) producten en diensten van DEGIRO en de groepsmaatschappijen. Wanneer u daar geen prijs op stelt, kunt u dit aangeven via klanten@degiro.nl

Wijzigingen

DEGIRO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient dan ook aanbeveling dit privacy statement regelmatig te raadplegen bij het bezoeken van deze website.

Bent u van mening dat in strijd met dit privacystatement wordt gehandeld of bent u over een ander aspect van onze dienstverlening niet tevreden? Dat horen wij graag van u. Uw klacht wordt behandeld door de compliance officer van DEGIRO. Wanneer het oordeel van DEGIRO voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG in Den Haag (www.kifid.nl).

Cookies

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.

Logo

Actievoorwaarden €100 transactietegoed actie

Indien je voor 1 juni 2024 jouw DEGIRO rekening activeert, dan vergoeden wij €100 transactietegoed aan je. De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor een geldige deelname aan deze actie:

 • De actieperiode geldt t/m 31 mei 2024.
 • Gedurende de actieperiode krijgen nieuwe klanten die een rekening hebben geactiveerd €100 transactietegoed toegekend.
 • Het €100 transactietegoed is geldig op gemaakte transactiekosten en externe handlingkosten in de periode t/m 30 juni 2024.
 • Kosten voor valuta afhandeling (AutoFX en handmatige valutaconversie) worden niet vergoed in deze promotie.
 • De door jou gemaakte transactiekosten en externe handlingkosten (tot een maximum van €100,-) worden begin juli 2024 teruggestort op jouw DEGIRO rekening.
 • Deze actie is alleen geldig voor nieuwe klanten met een Nederlandse DEGIRO rekening.
 • Zodra je de Cliënt Overeenkomst hebt ondertekend, wordt je account geactiveerd en begint de actieperiode.
 • Om het transactietegoed van €100 te gebruiken moet de nieuwe klant eerst een storting doen (minimaal €0,01).
 • Nieuwe klanten die hun registratie zijn begonnen vóór de actieperiode, maar hun DEGIRO account activeren tijdens de actieperiode, komen ook in aanmerking voor deze actie.
 • Indien er al een account bestaat op het adres van de nieuwe klant, dan is deelname uitgesloten.
 • Elke nieuwe klant kan slechts eenmaal aanspraak maken op het transactietegoed.
 • Het transactietegoed is niet geldig op hefboomproducten en warrants.
 • Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze actie.

Aanvaarding actievoorwaarden

Door deelname aan de actie accepteert de deelnemer automatisch de actievoorwaarden. DEGIRO mag de actie op elk moment voor de genoemde vervaldatum beëindigen of de actievoorwaarden wijzigen. Eventuele wijzigingen communiceert DEGIRO via de site.

Deelname

Deelname aan de actie staat open voor iedereen die t/m 31 mei 2024 een rekening heeft geactiveerd bij DEGIRO.

icon_close