Privacy- en cookie statement van DEGIRO

DEGIRO respecteert en beschermt uw privacy. U kunt deze website dan ook anoniem bezoeken. DEGIRO is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze website. Gegevens over u of uw computer worden dan ook uitsluitend om technische redenen of in het kader van het klant worden bij DEGIRO geregistreerd met een cookie of met andere middelen.

Privacybeleid

Wat is persoonlijke data?

Persoonlijke data zijn alle informatie die u identificeert of gebruikt kan worden om u te identificeren.

Als cliënt van DEGIRO verstrekt u ons persoonlijke data waaronder uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Dit kan ook uw IP-adres bevatten welke in sommige gevallen gebruikt kan worden om u te identificeren.

In het geval dat een zakelijke of professionele partij de intentie heeft om cliënt te worden, verzamelen wij ook persoonlijke data aangaande de betrokken individuen van het bedrijf zoals bijvoorbeeld directeuren, uiteindelijk belanghebbenden, geautoriseerde vertegenwoordigers, etc.

Wat bedoelen wij met verwerken?

Verwerken is een begrip uit de wet. Het is een zeer breed begrip wat alle handelingen dekt met betrekking tot uw persoonlijke data zoals: verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Wanneer DEGIRO verwerking van uw persoonlijke data uitvoert, doen wij dit in lijn met de relevante privacy regelgeving.

Waarom verzamelen wij persoonlijke data?

DEGIRO verzamelt persoonlijke data om de volgende redenen:

 • Om te voldoen aan de wet;
 • Marketingactiviteiten; en
 • Uitvoering van contractuele verplichtingen.

DEGIRO heeft als financiële instelling een aantal wettelijke verplichtingen welke het verwerken van cliëntgegevens verplicht stellen; cliëntidentificatie is één van de hoofdredenen dat wij persoonlijke data verzamelen en verwerken. Tevens, wanneer er contact met DEGIRO wordt opgenomen voor aanvullende informatie of om cliënt te worden, is het voor DEGIRO noodzakelijk om deze cliënt of potentiële cliënt te contacteren of te informeren door middel van een bericht of onze periodieke nieuwsbrief. DEGIRO kan daarnaast contractuele verplichtingen hebben wat betekent dat het verwerken van cliëntgegevens nodig is om aan deze verplichtingen te voldoen. Maar wees gerust, wanneer DEGIRO persoonlijk data van cliënten verwerkt zal dit gebeuren door gebruik te maken van de minimale hoeveelheid data die nodig is voor het behalen van de doelstelling.

Waar gebruiken wij persoonlijke data voor?

DEGIRO kan bijvoorbeeld het volgende doen met uw persoonlijke data:

Cliëntacceptatie

Het is bij wet verplicht om de identiteit van onze cliënten te verifiëren, zonder persoonlijke data zal het voor DEGIRO niet mogelijk zijn haar diensten aan te bieden. Met uw gegevens kunnen wij bijvoorbeeld:

 • U contacteren.
 • Relevante controles uitvoeren om vast te stellen of u in aanmerking komt een cliënt van DEGIRO te worden.
 • Beoordelen en controleren van uw verzoek om een cliënt van DEGIRO te worden.
 • Bewaren van uw gegevens in onze administratie en deze bijwerken wanneer er wijzigingen zijn.
 • Beheren van uw profiel(en).

Reduceren van risico’s

Wij delen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en stabiliteit van de financiële sector. Wij hebben tevens een verantwoordelijkheid naar u en al onze cliënten. Wij zullen daarom uw persoonlijke data gebruiken om risico’s te reduceren.

Wat u mogelijk merkt:

 • Als het risico op uw account de vastgestelde limieten overschrijdt, zullen wij contact met u opnemen om u de mogelijkheid te geven het risico binnen de limieten terug te brengen.

Wat u mogelijk niet merkt maar wat tevens gedaan wordt om u te beschermen:

 • Wij bewaren uw IP-adres wanneer u onze website bezoekt. Deze kan gebruikt worden in het geval dat er een geschil ontstaat over wie toegang heeft tot uw account of voor de veiligheid van het bedrijf door bijvoorbeeld preventieve maatregelen te nemen tegen DDoS aanvallen.
 • Garanderen van goede veiligheidsmaatregelen en investeren in middelen die voor zowel u als DEGIRO bescherming biedt tegen verscheidene criminele activiteiten.
 • Interne kwaliteitscontrole voor het detecteren van mogelijke problemen, risico’s en het testen om te garanderen dat regelgeving correct is geïmplementeerd.
 • Uitvoeren van relevante regulatoire rapportages.
 • Zorgen dat wij een gezond bedrijf blijven (risicomanagement)

Wettelijke verplichtingen

Er is een verscheidenheid aan wettelijke verplichtingen waar DEGIRO als financiële instelling aan moet voldoen.

 • Identificatie van cliënten: wij controleren wie u bent en stellen vast dat wij voldoende kennis hebben om onze diensten aan u te kunnen verlenen.
 • Verstrekken van persoonlijke informatie aan specifieke organisaties die geautoriseerd zijn om de informatie op te vragen. Onder andere de Belastingdienst en financiële toezichthouders kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken. Ook in het geval van bijvoorbeeld een strafrechtelijke procedure kan DEGIRO wettelijk verplicht worden uw gegevens te delen.
 • Op basis van de regelgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme heeft DEGIRO ook een aantal verplichtingen.

Marketingactiviteiten

Bij DEGIRO houden wij u graag geïnformeerd door middel van e-mails, nieuwsbrieven, aanbiedingen of wijzigingen aan onze WebTrader of mobiele applicatie.

 • Wij kunnen bijvoorbeeld uw zoekopdrachten op de website van DEGIRO verzamelen om te zorgen dat de veel gestelde vragen zijn bijgewerkt met de informatie die u nodig heeft. Deze informatie is geanonimiseerd waardoor niet vastgesteld kan worden welke cliënt de zoekterm invult.
 • Wij gebruiken geanonimiseerde data om te zorgen dat onze marketingcampagnes effectief zijn.

Indien u wenst om geen marketingcommunicatie van DEGIRO te ontvangen, kunt u contact opnemen met de servicedesk of gebruik maken van de uitschrijfmogelijkheid onderaan de e-mail die u ontvangt.

Verbeteren en innoveren

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor analytisch onderzoek wat ons in staat stelt betere oplossingen te vinden en innovatief te blijven.

Wanneer wij deze onderzoeksactiviteiten uitvoeren, zal dit gebeuren met de minimale hoeveelheid persoonlijke data die nodig is voor het doen van de analyse en op een wijze worden toegepast waarbij uw informatie voorafgaand gepseudonimiseerd of geanonimiseerd is.

Google Analytics

Om te zorgen dat de website van DEGIRO makkelijk te gebruiken is voor cliënten en het succes van campagnes beoordeeld kan worden, maakt DEGIRO gebruik van Google Analytics. DEGIRO heeft een getekende overeenkomst voor het gebruik van deze dienst en garandeert dat uw gegevens waar mogelijk geanonimiseerd is, dit is inclusief het maskeren van een deel van uw IP-adres.

Van wie hebben wij persoonlijke data?

Wij kunnen (een beperkte hoeveelheid) persoonlijke data hebben van iedereen die in contact is geweest met DEGIRO. Wanneer u om aanvullende informatie vraagt, bewaren wij de informatie die u verstrekt tijdens deze aanvraag.

Wij zijn wettelijk verplicht om persoonlijke informatie te bewaren van al onze cliënten. Deze informatie wordt verzameld tijdens de registratie en wordt gevraagd wanneer nodig.

Welke persoonlijke data wordt verzameld?

Informatie over u

Dit omvat gegevens als uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. In het geval dat u een zakelijke cliënt bent zal er ook informatie aangaande uw bedrijf or stichting verzameld worden. Indien u een minderjarig of een gezamenlijk account opent zullen ook de gegevens van de secundaire rekeninghouder ook gevraagd worden. Wij zullen u tevens vragen om een kopie van een geldig identiteitsbewijs, uw Burgerservicenummer en andere relevante identificerende gegevens.

Transactiehistorie

Naast de persoonlijke gegevens die DEGIRO heeft over u, houden wij ook een historisch log bij aangaande de transacties en ordergeschiedenis van uw account.

Contacthistorie

Wij registreren wanneer u contact heeft gehad met DEGIRO, dit omvat de telefoonopnames, e-mails of andere wijzen waarop u heeft gecommuniceerd met ons.

Website bezoeken en applicatiegebruik

In het geval dat u de website van DEGIRO bezoekt, verzamelen wij het IP-adres wat hierbij wordt gebruikt. Indien uw IP-adres wordt gebruikt, bijvoorbeeld via Google Analytics, dan zal dit worden gedaan op een anonieme wijze.

Externe databronnen

Er zijn gevallen waarbij DEGIRO externe databronnen gebruikt zoals voor controles bij de Kamer van Koophandel of wanneer een kredietcontrole nodig is.

Wanneer DEGIRO een kredietcontrole (BKR) uitvoert zal deze informatie altijd met de hoogste mate van vertrouwelijkheid worden behandeld. Elk individu die toegang heeft tot deze informatie zal hier uitsluitend gebruik van maken voor de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden en zorgen dat deze verwerking in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien u vragen heeft over wanneer er BKR controles worden uitgevoerd kunt u contact opnemen met de servicedesk.

Gevoelige persoonlijke data

Gevoelige persoonlijke data omvatten informatie zoals een Burgerservicenummer, strafblad, biometrische gegevens, politieke voorkeur, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, etnische origine, etc. Wanneer het verwerken van gevoelige persoonlijke data noodzakelijk is zullen hier strengere regels voor gehanteerd worden.

Bij DEGIRO gebruiken wij geen gevoelige gegevens gerelateerd aan gezondheid, geloofs-, filosofische- of politieke overtuiging, seksuele voorkeur of etnische achtergronden.

Wij hebben de wettelijke verplichting om onze klanten te identificeren en gebruiken het Burgerservicenummer voor dit doeleinde.

Met wie delen wij uw persoonlijke data?

In principe delen wij uw informatie niet met derden. Het is mogelijk dat uw informatie wordt gedeeld binnen de groep waar DEGIRO deel van uitmaakt, waarbij alle leden van deze groep hetzelfde strikte privacybeleid hanteren. Politie, justitie, toezichthouders en de Belastingdienst hebben de wettelijke bevoegdheid om informatie op te vragen. In deze gevallen zal DEGIRO procedures volgen die garanderen dat het delen van informatie zowel legitiem als proportioneel is.

Dienstverleners

Wanneer wij een dienstverlener gebruiken om DEGIRO te assisteren, heeft DEGIRO als doel u hierover te informeren en het delen van persoonlijke informatie strikt te beperken tot dat wat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de specifieke taak.

Met andere bedrijven wanneer u daarom vraagt

Er zijn momenten waarop wij alleen uw persoonlijke informatie delen met derden wanneer u daar specifiek om vraagt. Wanneer dit wordt toegepast zal dit in de overeenkomst tot delen van informatie worden gespecificeerd.

Overheid en wetgevende lichamen

Als een in Nederland gereguleerde beleggingsonderneming, zijn er momenten waarop wij verzoeken ontvangen voor het verstrekken van informatie aangaande onze cliënten. Wij zijn bij wet verplicht de toezichthouders deze informatie te verstrekken. Aanvullend heeft DEGIRO wettelijke verplichtingen die ons verplicht stellen informatie te delen met overheidsinstellingen en bevoegde juridische autoriteiten. De privacyregelgeving waar DEGIRO aan gebonden is geldt tevens voor deze entiteiten.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke data?

Veiligheid

Wij besteden veel tijd en middelen om te zorgen dat er voldoende maatregelen genomen worden om onze systemen, en de persoonlijke data die wij beheren, te beveiligen. In het geval dat er een datalek plaatsvindt, zullen wij hier melding van maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokken cliënten op de hoogte stellen.

Vertrouwelijkheid

Alle werknemers van DEGIRO hebben een vertrouwelijkheidsverklaring getekend, ingestemd met de interne gedragscode en volgen de normen gesteld in de bankierseed. Daarnaast hebben alleen bevoegde werknemers rechten om uw persoonlijke data in te zien en te verwerken.

Toezicht

 • DEGIRO staat onder toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens die op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal toezien.
 • DEGIRO staat onder operationeel toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank.

Inzien, verwijderen, overdragen of wijzigen van uw persoonlijke data

Indien u inzage wenst in de persoonlijke data die DEGIRO van u heeft geregistreerd, is het mogelijk voor u om gebruik te maken van uw recht tot inzage. Neemt u alstublieft contact op met de servicedesk van DEGIRO en zij zullen u de relevante informatie binnen 4 weken leveren.

Wanneer u uw gegevens wenst aan te passen, kunt u contact opnemen met de servicedesk waarna u geïnformeerd wordt over de benodigde stappen om deze wijziging door te voeren.

Wij zijn een financiële instelling met wettelijke verplichtingen wat ons onder de Nederlandse wetgeving verplicht de gegevens van onze cliënten voor tenminste 5 jaar te bewaren. Deze periode van 5 jaar start vanaf het moment waarop u de cliëntovereenkomst ontbindt. Mocht u de verwijdering van uw gegevens wensen, dan zal DEGIRO eerst nagaan of dit mogelijk is met in achtneming van de wettelijke verplichtingen. Indien wij een verplichting hebben de gegevens te bewaren, zult u geïnformeerd worden dat het voor ons momenteel niet mogelijk is gehoor te geven aan uw verzoek en geven wij aan wanneer de informatie wel verwijderd wordt. Indien het mogelijk is uw gegevens te verwijderen zullen wij zo spoedig mogelijk gehoor geven aan uw verzoek en u informeren zodra de gegevens uit onze systemen zijn verwijderd.

In het geval dat u de verwerking van uw persoonsgegevens wenst te beperken, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de servicedesk om u van verdere informatie te voorzien.

Beheer van communicatie

Uiteraard willen wij onze cliënten en betrokken partijen op de hoogte houden van DEGIRO en toekomstige wijzigingen. Indien u geen e-mails van ons wenst te ontvangen kunt u zich onderaan in de desbetreffende communicatie uitschrijven. Let er op dat voor bepaalde communicaties DEGIRO verplicht is u te informeren, zoals een wijziging in de cliëntovereenkomst, en voor deze berichten kunt u zich niet uitschrijven zolang u een cliënt van DEGIRO bent.

Onze blik op privacy

Bij DEGIRO is het vertrouwen van onze cliënten fundamenteel voor onze relatie. Wij streven naar een vertrouwen van onze cliënten in de wijze waarop wij met hun persoonlijk data omgaan. Met grote zorg waarborgen wij dat uw informatie veilig is en alleen wordt verwerkt wanneer wij daarvoor gerechtigd zijn.

Omdat wet- en regelgeving continu aan verandering onderhevig zijn, zal ons privacybeleid met regelmaat worden bijgewerkt.

Vragen over privacy

In het geval dat u aanvullende vragen heeft met betrekking tot privacy of uw persoonlijke gegevens, dan kunt u contact opnemen met de servicedesk van DEGIRO waar uw vragen worden beantwoord.

Wanneer u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via privacy@degiro.nl. De functionaris gegevensbescherming zal dan uw klacht in behandeling nemen en werken richting een oplossing.

Als u dan nog het gevoel heeft dat uw persoonlijke data niet op een wijze worden behandeld zoals is voorgeschreven in de wet, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en bij hen een klacht indienen.

Cookies

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine bestandjes die op de vaste schijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies zorgen ervoor dat uw browser herkend wordt door de webserver van DEGIRO.

Waarom gebruikt DEGIRO cookies en webbakens?

Webpagina's hebben geen geheugen. Een bezoeker die van pagina naar pagina surft binnen website wordt door de webserver telkens als een nieuwe bezoeker gezien. Cookies zorgen ervoor dat een website uw browser blijft herkennen. Webbakens doen eigenlijk vrijwel hetzelfde als cookies.

Doen alle cookies hetzelfde?

Nee. Er bestaan verschillen tussen cookies. Onderscheid kan worden gemaakt naar functie, looptijd en de partij die de cookie plaatst.

Functie

Een technische cookie is strikt noodzakelijk om een website en bepaalde functies bij bezoekers (technisch) te laten functioneren. Het gaat dan bijvoorbeeld om toegang tot afgeschermde of beveiligde delen van een website. Zonder dit type cookie kunnen sommige diensten als inloggen, een winkelmandje en elektronisch betalen dan ook niet functioneren.

Een analyse cookie verzamelt informatie over hoe een bezoeker een website gebruikt. Bijvoorbeeld welke pagina het meest wordt bezocht en waar foutmeldingen komen. Het doel van dit type cookie is om de aanbieder van de website inzicht te geven in de wijze waarop de website functioneert, hoe hij deze kan verbeteren. Deze cookie draagt daarmee ook bij aan het gebruiksgemak van bezoekers.

Een functionele cookie is er om de keuzes die de gebruiker maakt te onthouden. Het gaat om keuzes over bijvoorbeeld gewenste gebruikersnaam, munteenheid, taal of regio. Zo hoeft een gebruiker niet tekens opnieuw aan te geven wat bij hem past en wat zijn voorkeuren zijn. De functionele cookie draagt op deze manier bij aan het gebruiksgemak van bezoekers.

Een reclame cookie wordt gebruikt om advertenties zo veel mogelijk toe te spitsen op de bezoeker van de website, om te zorgen dat niet telkens dezelfde reclame te zien is en om de effectiviteit van reclamecampagnes te meten. Ze worden meestal geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de beheerder van de website. Ze registreren dat een website wordt bezocht.

Looptijd

Een sessie cookie is op de computer van de bezoeker geïnstalleerd en verzamelt data zolang de bezoeker de website daadwerkelijk raadpleegt. Wanneer u uw browser sluit, wordt de cookie verwijderd.

Een persistente of permanente cookie is voor een vastgestelde (langere) tijd op de computer van de bezoeker geïnstalleerd.

Een directe cookie (first party cookie) is een cookie die is gekoppeld aan de website die de bezoeker op dat moment bezoekt. Denk aan een cookie van DEGIRO wanneer men www.degiro.nl of aanverwante subdomeinen bezoekt.

Een derde partij cookie (third party cookie) is een cookie dat door een andere partij dan DEGIRO (de aanbieder van de bezochte website) wordt geplaatst. Het gaat dan om bijvoorbeeld de aanbieders van advertenties en (externe) aanbieders van applicaties, wiens reclame of applicatie in de bezochte website is geïntegreerd.

Wat is een webbaken?

Een webbaken is een elektronische afbeelding van één pixel (1 x 1) of een zogeheten "kleurloze GIF" in de code van de webpagina. Webbakens doen eigenlijk vrijwel hetzelfde als cookies. Daarnaast worden webbakens gebruikt om de verkeerspatronen van gebruikers van de ene pagina naar de andere te volgen om de verkeersstroom op de site te kunnen optimaliseren.

Wat kan ik doen als ik (bepaalde) cookies niet wil?

U kunt via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome) aangeven of en, zo ja, welke cookies u accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de 'help'-functie van uw browser kunt u de exacte locatie en werkwijze achterhalen

Houd er rekening mee dat indien u (bepaalde) cookies weigert, u mogelijkerwijs geen of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze website!

Wilt u geen reclamecookies ontvangen, dan kunt u in uw browser de 'do not track' functionaliteit activeren.

Tenslotte kunt u via www.youronlinechoices.eu aangeven dat u geen cookies wilt ontvangen van advertentiebedrijven.

Waarvoor gebruikt DEGIRO uw persoonsgegevens?

Na uw uitdrukkelijke toestemming of indien u klant wordt van DEGIRO, registreert DEGIRO de door haar opgevraagde (persoons)gegevens. Zonder deze gegevens kan en mag DEGIRO haar bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen. DEGIRO en groepsmaatschappijen van DEGIRO gebruiken uw gegevens voor de dienstverlening aan u, om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten van DEGIRO en de groepsmaatschappijen, voor anonieme statistische analyses en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Van alle telefoongesprekken tussen de klant en DEGIRO worden bandopnamen gemaakt. Deze opnamen worden opgeslagen en kunnen worden gebruikt voor:

 • het kunnen leveren van bewijs, bijvoorbeeld bij interpretatieverschillen of onenigheid met betrekking tot de inhoud van het telefoongesprek;
 • (fraude)onderzoek en opsporing;
 • het evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening;
 • trainings-, coachings- en beoordelingsdoeleinden.

Zorgvuldigheid

DEGIRO vindt het belangrijk dat de verwerking van uw (persoons)gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. DEGIRO leeft de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet op het financieel toezicht na bij alle activiteiten. Uw (persoons)gegevens worden niet aan derden buiten DEGIRO en de groepsmaatschappijen van DEGIRO verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wettelijke verplichtingen van DEGIRO dit vereisen.

Websites van derden

DEGIRO en de groepsmaatschappijen zijn niet verantwoordelijk voor de privacymaatregelen die andere websites nemen, ook niet als deze door middel van hyperlinks of anderszins met de websites van DEGIRO en de groepsmaatschappijen zijn verbonden.

Uitoefening van rechten

U hebt het recht om uw gegevens in te zien en, zo nodig, te verbeteren. U kunt daartoe via deze website contact opnemen met DEGIRO.

Wij houden u graag per e-mail op de hoogte van (nieuwe) producten en diensten van DEGIRO en de groepsmaatschappijen. Wanneer u daar geen prijs op stelt, kunt u dit aangeven via klanten@degiro.nl

Wijzigingen

DEGIRO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient dan ook aanbeveling dit privacy statement regelmatig te raadplegen bij het bezoeken van deze website.

Bent u van mening dat in strijd met dit privacystatement wordt gehandeld of bent u over een ander aspect van onze dienstverlening niet tevreden? Dat horen wij graag van u. Uw klacht wordt behandeld door de compliance officer van DEGIRO. Wanneer het oordeel van DEGIRO voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG in Den Haag (www.kifid.nl).

Let op: beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Let op:
beleggen gaat gepaard met risico's. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.